แบบฟอร์มเปิดบัญชีผู้ค้า

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้จัดทำแบบฟอร์มการเปิดบัญชีผู้ค้าขึ้นเพื่อประโยชน์ในงานจัดซื้อ /จัดหาวัสดุ สินค้า บริการ และอื่นๆ  เพื่อให้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นดำเนินไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ค้า  และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ  สินค้าและบริการมีคุณภาพ  สามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับรายละเอียดความต้องการและตรงต่อเวลา 

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้ค้า ผู้ประกอบการ โรงงาน หรือผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอราคาและ/หรือทำการค้าร่วมกับเรา กรุณาทำการเปิดบัญชีผู้ค้าโดยดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงนามพร้อมตราประทับ สำหรับแนบในส่วนที่ 2