ข้อตกลงการเข้าใช้งาน (Access Agreement)

โปรดอ่านข้อตกลงการเข้าใช้งานฉบับนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด (www.hilti.co.th) รวมถึงโดเมนหลักและโดเมนย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (“เว็บไซต์”) ข้อตกลงนี้เป็นการระบุกรอบในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การเข้าสู่เว็บไซต์หมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงนี้ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ภาระผูกพันของข้อตกลงนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ  การใช้งานเว็บไซต์ฮิลติหมายถึง คุณได้ยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้

- ข้อมูลและการคำนวณทั้งหมด (รวมถึงภาพแบบ) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มาจากหลักการ สูตรคำนวณ และปัจจัยด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในคำแนะนำทางเทคนิค  คู่มือการใช้งาน คู่มือการปรับตั้ง  และคู่มือการติดตั้งของฮิลติ   โดยค่าใดๆ ก็ตามที่แสดงไว้นั้นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์  ผลการคำนวณอาจแตกต่างกันออกไปเมื่อปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการทำการทดสอบที่หน้างานเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงาน ณ สถานที่ทำงานที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันเสมอ

- การดัดแปลงแก้ไขข้อมูลหรือการคำนวณนี้ (รวมถึงภาพแบบ) โดยผู้ใช้เอง  อาจส่งผลให้การทำงานดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของฮิลติหรือตามข้อกฎหมาย ดังนั้น ผู้ใช้ยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงที่เกิดแก่ตนเองและแก่ฮิลติ อันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยที่มีการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลหรือการคำนวณดังกล่าว

- เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อคำนวณผลลัพธ์ประเภทใดประเภทหนึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ ผู้ใช้  ลูกค้าและ/หรือวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านี้ก่อนที่จะนำไปใช้งาน รวมถึงการรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานนั้นๆ ของลูกค้าหรือไม่

- ข้อมูลและโปรแกรมทั้งหมดที่มีให้บริการบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นฐานเท่านั้น และไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ  รวมถึงไม่ได้มีการรับประกันความแม่นยำของการคำนวณสำหรับการใช้งานนั้นๆ

- ฮิลติขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือโดยผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานข้อมูลและโปรแกรมใดๆ ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม 
- เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตาม "สภาพที่ได้รับ" และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยแจ้งและโดยนัย  ฮิลติขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมถึง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณสมบัติอันพึงจะเป็นของผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่รับประกันว่า คุณสมบัติการทำงานของเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับประกันว่า จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย ฮิลติไม่รับประกันหรือรับรองการใช้งานเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในส่วนของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรือลักษณะอื่นๆ

การเข้าใช้งานและข้อมูล

การเข้าใช้งานของคุณจะถูกจำกัดไว้เฉพาะการเข้าดูข้อมูลของฮิลติเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยห้ามเข้าใช้งานหรือพยายามดำเนินการใดๆ เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ของฮิลติหรือข้อมูลอื่นๆ ในระบบของฮิลติโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงยอมรับที่จะไม่นำข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของฮิลติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีในเว็บไซต์นี้ รวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิ์ในสิทธิบัตร การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ในการคัดลอกหรือใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของฮิลติ

เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของของฮิลติ บริษัทไม่อนุญาตให้พิมพ์ คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแสดงเนื้อหาข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเฉพาะการดาวน์โหลดและการใช้งานเอกสารที่อยู่ในส่วน "ดาวน์โหลด" เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุหรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของฮิลติที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การส่งข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งถึงฮิลติผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของฮิลติตลอดไป ฮิลติไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ และฮิลติมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ต้องมีการชดเชย ไม่ว่าจะในรูปแบบใดให้แก่บุคคลที่ส่งข้อมูลถึงฮิลติ ยกเว้นว่าจะมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษไว้แล้วล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ฮิลติจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามที่ถูกส่งถึงฮิลติผ่านทางเว็บไซต์นี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของฮิลติที่มีระบุอยู่บนเว็บไซต์ 

ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และการป้องกันรหัสผ่าน

ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และรหัสผ่านของฮิลติจะต้องมีการเก็บรักษาไว้โดยถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ ห้ามทำการโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และรหัสผ่านโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดข้อห้ามนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ฮิลติโดยทันที รวมถึง ยุติความรับผิดของฮิลติต่อความเสียหายทั้งหมดที่เป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว การปกป้องรหัสผ่านเข้าใช้งานจากการนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

ความรับผิดชอบของลูกค้า

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระผูกพันทั้งหมดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของฮิลติที่ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน  เป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระผูกพันทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ความแม่นยำ และการตรวจทานการตัดสินใจหรือการให้หรือการรับคำแนะนำ อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของฮิลติหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่ให้แก่บุคคลที่สาม

ฮิลติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านวิศวกรรมหรือบริการทางวิชาชีพอื่นๆ ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือทางวิศวกรรมหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ โปรดติดต่อขอรับบริการจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว