ข้อตกลงการเข้าใช้งาน (Access Agreement)

โปรดอ่านข้อตกลงการเข้าใช้งานฉบับนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ฮิลติ (www.hilti.co.th) ข้อตกลงนี้เป็นการระบุกรอบในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การเข้าสู่เว็บไซต์หมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงนี้ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ภาระผูกพันของข้อตกลงนี้ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ คำว่า "ฮิลติ" หมายถึง บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง ฮิลติ คอร์ป และคำว่า "ผู้ใช้"หมายถึง บุคคลที่ใช้งานเว็บไซต์ใดของฮิลติเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ด้วยการใช้งานเว็บไซต์ฮิลตินี้ หมายถึงคุณได้ตกลงยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

ก. การเข้าใช้งานและข้อมูล

การเข้าใช้งานของคุณจะถูกจำกัดไว้เฉพาะการเข้าดูข้อมูลของฮิลติเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยห้ามเข้าใช้งานหรือพยายามดำเนินการใดๆ เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ของฮิลติหรือข้อมูลอื่นๆ ในระบบของฮิลติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฮิลติโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงยอมรับที่จะไม่นำข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข. ความรับผิดชอบของฮิลติ

1. ข้อมูลและการคำนวณทั้งหมด (รวมถึงภาพแบบ) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้เท่านั้น ข้อมูลและการคำนวณดังกล่าวทั้งหมดมาจากหลักการ สูตรคำนวณ และปัจจัยด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในคำแนะนำทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน คู่มือการปรับตั้ง และคู่มือการติดตั้งของฮิลติ โดยค่าใดๆ ก็ตามที่แสดงไว้นั้นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์  ผลการคำนวณอาจแตกต่างกันออกไปเมื่อปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการทำการทดสอบที่หน้างานเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงาน ณ สถานที่ทำงานที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันเสมอ

2. การดัดแปลงแก้ไขข้อมูลหรือการคำนวณนี้ (รวมถึงภาพแบบ) โดยผู้ใช้อาจส่งผลให้การทำงานดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกฎหมายโดยที่ฮิลติมิได้ให้ความยินยอมหรือทราบ  ดังนั้น ผู้ใช้ยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงที่เกิดแก่ฮิลติ อันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียหรือความเสียหายที่บุคคลใดได้รับจากการใช้งานโดยที่ผู้ใช้มีการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลหรือการคำนวณบนเว็บไซต์ใดของฮิลติ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนที่มีอำนาจของฮิลติ

3. เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อคำนวณผลลัพธ์ประเภทใดประเภทหนึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ ผู้ใช้และ/หรือวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านี้ก่อนที่จะนำไปใช้งาน รวมถึงการรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานนั้นๆ ของลูกค้าหรือไม่

4. ข้อมูลและโปรแกรมทั้งหมดที่มีให้บริการบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นฐานเท่านั้น และไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ  รวมถึงไม่ได้มีการรับประกันความแม่นยำของการคำนวณสำหรับการใช้งานนั้นๆ

5. แม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุเป็นประการอื่น ฮิลติมีความรับผิดที่ไม่จำกัดต่อผู้ใช้ในกรณีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งจากความประมาทเลินเล่อหรือฉ้อฉลของฮิลติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าฮิลติจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียนั้นหรือไม่ ฮิลติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเพื่อละเมิด หรือความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องใดก็ตาม ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ความสูญเสียพิเศษที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของเว็บไซต์ฮิลติ การสูญเสียผลกำไรโดยตรง การสูญเสียยอดขายโดยตรง และ/หรือการสูญเสียรายได้โดยตรงใดๆ และ

(2) ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือโดยผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียพิเศษที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์ฮิลติ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียยอดขาย การสูญเสียรายได้ การสูญเสียธุรกิจและ/หรือการสูญหายของข้อมูล และเพื่อความชัดเจน ผู้ใช้ตกลงยินยอมตามข้อต่างๆ ในส่วนนี้อย่างเป็นเอกเทศจากกัน

6. เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตาม "สภาพที่ได้รับ" และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยแจ้งและโดยนัย นอกจากการรับประกันสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิในการครอบครองโดยสงบตามมาตรา 12(1) และ 12(3) แห่งกฎหมาย Sales of Goods Act 1979 ฮิลติขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมถึง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณสมบัติอันพึงจะเป็นของผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมต่อการใช้งาน ฮิลติไม่รับประกันว่า คุณสมบัติการทำงานของเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับประกันว่า จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย ฮิลติไม่รับประกันหรือรับรองการใช้งานเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในส่วนของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรือลักษณะอื่นๆ

ค. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

1. คุณขอรับทราบว่าคุณจะใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ของฮิลติเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และคุณจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ใดของฮิลติในฐานะผู้บริโภค

2. ฮิลติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านวิศวกรรมหรือบริการทางวิชาชีพอื่นๆ ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือทางวิศวกรรมหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ โปรดติดต่อขอรับบริการจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

3. จากที่กล่าวไว้ในข้อ ค.2 ข้างต้น คุณจึงเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระผูกพันทั้งหมดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของฮิลติที่ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน 

4. เนื่องจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น คุณจึงเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระผูกพันทั้งหมดสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฮิลติที่คุณอาจให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฮิลติ

5. คุณต้องใช้ไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ห้ามมิให้คุณส่งต่อ เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหาข้อมูลใดโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือละเมิดกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาข้อมูลซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

6. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกราย ฮิลติจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับอาชญากรรมที่ต้องสงสัยหรือการละเมิดระบบหรือเครือข่ายของเรา

ง. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

1. เว็บไซต์ฮิลติทุกเว็บไซต์ประกอบด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นของฮิลติ คอร์ป ทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ สิทธิในการออกแบบ (ไม่ว่าจดทะเบียนได้หรือไม่ก็ตาม) คำขอจดทะเบียนสิ่งใดดังกล่าวข้องต้น ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อโดเมน องค์ความรู้ ชื่อการค้าหรือชื่อธุรกิจ และสิทธิหรือภาระผูกพันในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจดทะเบียนได้หรือไม่ ในประเทศใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศไทย)

2. ลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ฮิลติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด  รวมถึงรูปลักษณ์และความรู้สึก เป็นทรัพย์สินของฮิลติ คอร์ป ห้ามมิให้ใช้ ขาย คัดลอกหรือทำซ้ำลิขสิทธิ์ดังกล่าวแก่บุคคลใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในลักษณะหรือในสื่อใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลติ คอร์ป ก่อน

3. ผู้ใช้รับทราบอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ฮิลติ เป็นทรัพย์สินของฮิลติ และผู้ใช้เว็บไซต์ฮิลติไม่ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ฮิลติอนุญาตให้ใช้เนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ฮิลติเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด จัดเก็บ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแสดงเนื้อหาข้อมูลใดของเว็บไซต์ฮิลติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฮิลติ หรือในลักษณะที่จะเป็นการเสื่อมเสียต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของฮิลติ ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด และไม่ว่าจะกระทำโดยบุคคลใดภายใต้กฎหมาย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลติ คอร์ป ก่อน

จ. ความปลอดภัย ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และการป้องกันรหัสผ่าน

1. ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และรหัสผ่านของฮิลติจะต้องมีการเก็บรักษาไว้โดยถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ ห้ามทำการโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และรหัสผ่านโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดข้อห้ามนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ฮิลติโดยทันที รวมถึง ยุติความรับผิดของฮิลติต่อความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งหมดของบุคคลใดที่เป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว การปกป้องรหัสผ่านเข้าใช้งานจากการนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากควาผิดของฮิลติหรือมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของคุณ

2. ฮิลติจะใช้วิธีการที่เหมาะสมทั้งหมดในการปกป้องเว็บไซต์ฮิลติจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการเข้าเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายโดยแฮกเกอร์ และ/หรือโดยผู้ใช้เว็บไซต์ฮิลติที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อผลประโยชน์ของฮิลติ อย่างไรก็ตาม ฮิลติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดต่อผู้ใช้รายใดในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การกระทำและ/หรือการละเว้นกระทำการของแฮกเกอร์หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ฮิลติ

(2) เนื้อหาข้อมูลใดบนเว็บไซต์ฮิลติซึ่งนำเข้ามาโดยแฮกเกอร์หรือผู้ใช้เว็บไซต์ฮิลติ และอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือสารสนเทศในลักษณะที่เป็นการลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ

(3) การกระทำหรือการละเว้นกระทำการโดยผู้ใช้และ/หรือแฮกเกอร์ ซึ่งอาจเป็นละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

3. ผู้ใช้อาจพบว่าเว็บไซต์ฮิลติมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือมาจากเว็บไซต์อื่นผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์หรือลิงก์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ถ้าผู้ใช้ตัดสินใจทำการดับเบิลคลิกที่ลิงก์ใดๆ ซึ่งรวมอยู่บนเว็บไซต์ของฮิลติ ผู้ใช้จะออกจากเว็บไซต์นี้ ฮิลติในฐานะผู้จัดหาไซต์นี้ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ และไม่ได้รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา กราฟิก ข้อมูล และ/หรือสารสนเทศอื่นใดบนไซต์ที่ผู้ใช้จะถูกโอนไป

ฉ. ธุรกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณรับทราบและตกลงว่าเมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการของฮิลติผ่านทางเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานจะใช้บังคับกับธุรกรรมทั้งหมด

ช. การสื่อสาร

1. ฮิลติอาจใช้ข้อมูลทั้งหมดที่สื่อสารต่อฮิลติผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

2. ฮิลติจะใช้แนวทางที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล นโยบายของเรากำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งแสดงอยู่บนหน้าลงทะเบียนของเว็บไซต์นี้ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราได้ คุณจำเป็นต้องอ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวถ้าคุณลงทะเบียนรายละเอียดส่วนบุคคลกับฮิลติผ่านทางเว็บไซต์นี้ ถ้าคุณไม่อ่านและทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้งตามนโยบายนี้ คุณจะไม่สามารถเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนของเว็บไซต์ได้

3. การตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

4. ฮิลติขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ฮิลติ ข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการขาย เพื่อให้เว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในทันทีที่โพสต์บนเว็บไซต์ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ และจะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วถ้าคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ

ซ. ภาษี

ราคาบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้รวมภาษีการขาย ภาษีการใช้ ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีในทำนองเดียวกัน คุณตกลงที่จะชำระภาษีการขาย ภาษีการใช้ ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าฮิลติ หรือมอบหนังสือรับรองการยกเว้นภาษีซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของหน่วยงานภาษีให้แก่ฮิลติ

ฌ. ข้อกำหนดโดยทั่วไป

ข้อตกลงการเข้าใช้งานฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของสหราชอาณาจักรและกฎหมายไทย ผู้ใช้และฮิลติตกลงยอมรับเขตอำนาจจำเพาะของศาลสหราชอาณาจักร เว้นแต่ข้อพิพาทดังกล่าวตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย