ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

มาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้าของฮิลติ (ไทยแลนด์)

สิ่งเหล่านี้คือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของการขายบรรดาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ (“สินค้า”) ซึ่งจัดหาโดยบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “ฮิลติ” ให้แก่บุคคล กิจการหรือบริษัทใดๆ ที่ส่งใบสั่งซื้อให้แก่ฮิลติ เพื่อจัดซื้อสินค้าใดๆ (“ลูกค้า”) เว้นแต่ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากฮิลติกับลูกค้าให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใดๆ ที่ขัดแย้งกัน ซึ่งอาจปรากฏบนแบบฟอร์มใบสั่งซื้อหรือเอกสารอื่นๆ ที่ลูกค้าออกให้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

1. เรื่องทั่วไป

ฮิลติจะรับบรรดาใบสั่งซื้อที่ส่งให้แก่ฮิลติ ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามที่ฮิลติและลูกค้าอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ฮิลติอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ และเป็นครั้งคราวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใช้บังคับหลังจากที่ฮิลติได้บอกกล่าวต่อลูกค้า

2. ราคา

ฮิลติได้กำหนดราคาไว้ในใบกำกับภาษี และใบเสนอราคาที่ฮิลติจัดทำขึ้น และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเว้นแต่ฮิลติได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะอยู่บนพื้นฐานของการจัดซื้อบรรดารายการต่างๆ ในใบสั่งซื้อ กล่าวคือการตั้งราคาสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอาจจะเปลี่ยนแปลง สำหรับการจัดซื้อในปริมาณต่างๆ หรือจัดซื้อรายการรวมกัน ฮิลติจะไม่เก็บบันทึกลูกค้าที่มีสิทธิพิเศษมากที่สุด จะไม่แสดงตนเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว และจะปฏิเสธข้อกำหนดการรับประกันราคาใดๆ ที่ลูกค้าเสนอมา รายการราคาที่จัดพิมพ์ของฮิลติอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนถึงสภาวะตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบ

3. เงื่อนไขการชำระเงิน

3.1 ให้ลูกค้าชำระบรรดาเงินทั้งปวงที่ต้องชำระภายในระยะเวลาการชำระเงินตามที่ระบุไว้บนใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี หากมิได้ระบุเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษีแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามข้อนี้ ให้บรรดาเงินที่ลูกค้าค้างชำระแก่ฮิลติถึงกำหนดชำระและต้องชำระทันที ลูกค้าจะไม่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงการชำระเงินของบัญชีใดๆ อันอื่นมาจากความสงสัย ข้อพิพาทหรือการหักกลบลบหนี้ในบัญชีใดๆ

3.2 ในกรณีที่ส่งมอบสินค้าเป็นงวดๆ ฮิลติจะมีสิทธิ์ที่จะส่งใบกำกับสินค้าในแต่ละงวด เมื่อมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าว และเมื่อถึงกำหนดการชำระเงิน ตามที่กำหนดไว้ในใบกำกับสินค้าแต่ละฉบับ

3.3 หากลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ฮิลติจะมีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยสะสมในอัตราร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้า (1.75%) ต่อเดือน จากบรรดาจำนวนเงินที่ค้างชำระ (รวมถึงค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินที่ชำระล่าช้าที่นอกเหนือจากราคา) โดยคำนวณเป็นรายวันจากจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้ชำระ ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวจะคำนวณนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงิน และลูกค้าตกลงว่า ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวมิใช่เบี้ยปรับ แต่เป็นวิธีการกำหนดค่าเสียหายที่แท้จริงที่ฮิลติก่อให้เกิดขึ้น ให้ตัดเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าจากค่าดอกเบี้ยใดๆ ก่อน และบรรดาค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องชำระเมื่อทวงถาม

4. การส่งมอบ

4.1 ดูเงื่อนไขการจัดส่งและรอบการจัดส่งเป็นไปตาม หนังสือแจ้งราคาขนส่งสินค้าและเวลาการจัดส่ง  

4.2 วันที่หรือเวลาใดๆ ที่อ้างไว้เพื่อการส่งมอบเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ฮิลติจะพยายามที่จะส่งมอบ ณ เวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้ แต่การที่ไม่กระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการให้สิทธิใดๆ แก่ลูกค้าที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการส่งมอบ หรือจะไม่ทำให้ฮิลติต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งลูกค้าได้รับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเนื่องมาจากการนั้น

4.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 4.1 ฮิลติจะพ้นจากข้อผูกพันต่อการส่งมอบ เมื่อสินค้าได้มาถึงปลายทางการส่งมอบที่ลูกค้าระบุ บริษัทขนส่งที่ลูกค้าระบุ ตัวแทนที่ลูกค้าระบุ หรือที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี รายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนใบปะหน้าการส่งมอบของฮิลติ และใบปะหน้าของผู้ขับขี่ที่กระทำการพิสูจน์ยืนยันใดๆ จะถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของวัน เวลา และสถานที่ส่งมอบ ไม่ว่ามีการลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

4.4 คำขอร้องใดๆ เพื่อพิสูจน์ถึงการส่งมอบต้องกระทำ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า

4.5 ไม่ว่าด้วยมูลเหตุใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถตรวจรับการส่งมอบสินค้า ณ เวลาที่ได้มีการแจ้งว่าสินค้าพร้อมที่จะส่งมอบฮิลติ อาจจะใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บสินค้า โดยถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าและจะดำเนินบรรดามาตรการอันสมควรในการป้องกันและคุ้มครองสินค้าโดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ฮิลติต้องบอกกล่าวต่อลูกค้าถึงเรื่องดังกล่าวทันที

4.6 ให้ฮิลติมีสิทธิที่จะส่งมอบสินค้าปริมาณดังกล่าวเป็นงวดๆ และในช่วงเวลาตามที่ฮิลติเป็นผู้กำหนด จะไม่ถือว่าความชำรุดบกพร่องใดๆ ในการส่งมอบงวดใดๆ เป็นมูลเหตุสำหรับการยกเลิกการส่งมอบงวดที่เหลืออยู่ และลูกค้ามีข้อผูกพันที่จะรับการส่งมอบงวดต่อไป

5. การตรวจสอบ

ให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบสินค้าทันทีที่มีการส่งมอบ และฮิลติจะไม่รับผิดชอบต่อการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง การขาดแคลน ความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ เว้นแต่ฮิลติได้รับรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวันที่การส่งมอบสินค้า ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ฮิลติและลูกค้าตกลงว่า การที่ลูกค้าไม่บอกกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับสินค้าโดยพึงพอใจ และลูกค้าจะไม่เรียกร้องสิทธิจากฮิลติ เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในข้อ 8

6. สินค้าส่งคืน

ฮิลติต้องรับทราบถึงบรรดาสินค้าส่งคืนภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันส่งมอบสำหรับวัสดุที่ไม่มีกำหนดวันหมดอายุ และภายในระยะเวลา 7 วัน สำหรับวัสดุที่มีการกำหนดวันหมดอายุ (วัสดุที่มีการกำหนดวันหมดอายุ = ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุส่วนประกอบทางเคมีที่มีการกำหนดวันหมดอายุ ไว้เฉพาะเจาะจง ซึ่งมองเห็นได้บนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น) สินค้าที่ฮิลติจะรับคืนจะต้องถูกระบุภายใต้นโยบายภายในของฮิลติ ในฐานะผลิตภัณฑ์ชนิดที่ฮิลติยอมรับการส่งคืน ฮิลติจะไม่ยอมรับสินค้าส่งคืนในกรณีพิเศษใดๆ ที่ฮิลติกำหนดไว้ว่าส่งคืนไม่ได้ และที่ฮิลติระบุไว้ในใบเสนอราคา ใบกำกับภาษีว่าจะไม่รับคืน เช่น รายการที่ถูกยกเลิก รายการสินค้าล้าสมัย การขายเครื่องมือสาธิต ใบสั่งซื้อสินค้าพิเศษ และใบสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ขายได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการส่งคืน สภาพที่ขายได้ กำหนดไว้เป็นรายการสินค้าที่ยังมิได้ใช้งาน ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์แรกเริ่ม และอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหักและอยู่ในสภาพที่ใหม่ที่สุด จะมีการรับคืนสินค้าด้วยการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้แทนรับมอบอำนาจโดยชอบจากฮิลติเท่านั้น และฮิลติต้องตรวจสอบและตรวจรับด้วยเช่นกัน สินค้าส่งคืนใดๆ ต้องมีหมายเลขใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องประกอบ ฮิลติขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามที่ฮิลติกำหนดอันเกี่ยวเนื่องกับการส่งสินค้าคืนใดๆ

7. ทรัพย์สินและความเสี่ยง

7.1 ความเสี่ยงในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้าเมื่อได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ตัวแทน หรือผู้รับขนของของลูกค้าหรือบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเสนอชื่อตามข้อ 4

7.2 ลูกค้ารับทราบว่า ลูกค้าครอบครองสินค้าในฐานะผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์เพื่อฮิลติเท่านั้น จนกว่าจะมีการชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 เต็มจำนวนให้แก่ฮิลติ และจนกว่าจะมีการชำระเงินดังกล่าว

(ก)    ลูกค้าจะรับผิดชอบเต็มที่ต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้าที่เกิดจากการปฏิบัติตามการส่งมอบ

(ข)    ลูกค้าจะจัดเก็บสินค้าโดยแยกจากสินค้าของตน และสินค้าของฝ่ายอื่นใด และด้วยวิธีการที่สามารถระบุโดยชัดเจนว่า สินค้าเป็นทรัพย์สินของฮิลติ ไม่ว่าในฐานะทรัพย์ที่แยกออกมาหรือในฐานะส่วนประกอบ

(ค)    ลูกค้าจะรักษาบันทึกของสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฮิลติ โดยระบุว่าเป็นทรัพย์สินของฮิลติของบุคคลที่ฮิลติขายหรือ จำหน่ายสินค้าให้ และของการชำระเงินสินค้าดังกล่าวจากบุคคลดังกล่าว ลูกค้าจะยอมให้ฮิลติตรวจสอบบันทึกเหล่านี้และสินค้าตามที่ได้รับการร้องขอ

7.3 โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าขอมอบสิทธิและการอนุญาตที่ไม่จำกัดแก่ฮิลติ และตัวแทน และลูกจ้างของฮิลติโดยเพิกถอนไม่ได้ โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวในการเข้าสถานที่ที่ลูกค้าครอบครอง เพื่อระบุและขนย้ายสินค้าใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินของฮิลติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย โดยไม่ต้องรับผิดชอบในทางใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ที่เรียกร้องสิทธิผ่านทางลูกค้า ให้ฮิลติมีสิทธิที่จะขายหรือจำหน่ายสินค้าใดๆดังกล่าวที่ขนย้ายหรืออื่นๆ ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใดๆ อันเกิดแต่การนั้น

7.4 ให้ลูกค้ามีเสรีภาพที่จะตกลงขายสินค้า (โดยแยกกันหรือติดกับวัสดุอื่นๆ) ภายใต้บังคับของเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้า ในฐานะตัวแทน และผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์เพื่อฮิลติ จะขายสินค้าเพื่อฮิลติจนกว่าจะมีการชำระเงินตามข้อ 3 และภายใต้บังคับของเงื่อนไขที่ว่ารายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าดังกล่าวจะบันทึกอยู่ในบัญชีที่แยกกันเพื่อประโยชน์ของฮิลติ

7.5 สิทธิที่จะขายสินค้าลดราคา จัดการเกี่ยวกับสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าเป็นอย่างอื่น ในทางปกติทางการค้า ฮิลติอาจเพิกถอน ณ เวลาใดๆ และสิทธิดังกล่าวจะยุติลงทันทีที่มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อควบคุมสินทรัพย์ใดๆ ในกิจการของลูกค้า หรือหากมีคำสั่งให้เลิกบริษัทต่อลูกค้า หรือหากลูกค้าเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีโดยสมัครใจ (นอกเหนือจากเพื่อฟื้นฟูหรือควบเข้ากัน) หรือจัดการทรัพย์สินหรือเรียกประชุม หรือจัดชำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือลูกค้าล้มละลาย หรือในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ของตนให้ แก่ฮิลติ

8. การรับประกัน

8.1 บรรดาสินค้าถูกขายพร้อมกับประโยชน์และภายใต้เงื่อนไขการรับประกันต่างๆ ซึ่งจัดให้พร้อมกับการขายสินค้าดังกล่าว ซึ่งจะมีไว้เพื่อตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องขอ ฮิลติจะต้องได้รับใบคำขอเคลมสินค้าชำรุดทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า หากฮิลติไม่ได้รับใบคำขอเคลิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวภายในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการเรียกร้องการเคลมสินค้าดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อมูลในแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์นั้นๆ สำหรับข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการรับประกัน

8.2 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือในการรับประกันที่ฮิลติให้ไว้ จะกำหนดความผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับฮิลติ ในส่วนที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องใดๆ ในสินค้า อันเกิดจากการกระทำการ ละเว้นการกระทำ ความประมาทเลินเล่อ หรือการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าหรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะใดๆ ของฮิลติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดการ หรือการใช้หรือส่งสินค้า การใช้สินค้าร่วมกับสินค้าอื่นๆ หรือการใช้สินค้าในทางที่ผิดอื่นๆ หรืออุบัติเหตุ หรือการสึกหรอตามสมควรของสินค้า หรือการที่ลูกค้าไม่ใช้งานสินค้าตามข้อกำหนดการใช้งานอื่นๆ หรือตามข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

8.3 ฮิลติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายชนิดใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องในทางใดๆ กับการที่ลูกค้า หรือลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างใดๆ ของลูกค้าติดตั้งสินค้า โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ลูกค้าขอชดเชยค่าเสียหายแก่ฮิลติต่อการกระทำ ต้นทุน ราคา ความสูญหาย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ฮิลติอาจก่อให้เกิดขึ้นหรือได้รับ อันเนื่องมาจากการฟ้องร้องใดๆ โดยบุคคลภายนอกใดๆ อันเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับการติดตั้งสินค้า

8.4 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่มีการเคลมการรับประกันเกิดขึ้น ฮิลติมีสิทธิที่จะเลือกคืนเงินตามราคาของสินค้า เปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า หรือดำเนินการการซ่อมบำรุงได้ตามสถานการณ์

9. ความรับผิดชอบของลูกค้า

9.1 การคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพของหน้างาน หรือพฤติการณ์อื่นๆ ของการใช้สินค้าตามที่เสนอที่ลูกค้าเท่านั้นที่ทราบ ลูกค้าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการทำให้ตนเองพึงพอใจว่าข้อมูลดิบที่ให้แก่ฮิลติที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเสนอแนะของฮิลติมีความถูกต้อง และสมมติฐานใดๆ ที่ฮิลติตั้งขึ้นเพื่อเสริมข้อมูลดิบดังกล่าว มีความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของลูกค้า

9.2 ฮิลติจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ว่าในลักษณะใดๆที่ตนจัดหา ในกรณีที่ข้อมูลดิบใดๆ ที่ลูกค้าจัดหาให้ไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่สมมติฐานใดๆ ที่ฮิลติได้ตั้งขึ้นไม่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของลูกค้า ฮิลติขอสนับสนุนให้ลูกค้าซักถามข้อสงสัยใดๆ ที่ลูกค้ามีกับฮิลติ

10. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดรวมของฮิลติ (ไม่ว่าในสัญญาในทางละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ หรือในการกระทำผิดหน้าที่หรืออื่นๆ) ต่อลูกค้าสำหรับความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ จะจำกัดเพียงราคาของสินค้า

10.2 ให้ลูกค้ารับผิดต่อฮิลติและชดเชยค่าเสียหายต่อฮิลติในเรื่องค่าใช้จ่าย ความสูญหาย ความรับผิดหรือวิธีการใดๆ และทั้งหมดที่บุคคลภายนอกได้รับ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหรืออันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำ การละเว้นการกระทำ ความประมาทเลินเล่อและ/หรือ การฝ่าฝืนข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรืออื่นๆ โดยที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้

10.3 ฮิลติไม่ขอแสดงตนหรือรับประกันว่าการใช้สินค้ามิได้ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ และฮิลติจะไม่รับผิดในการนี้

10.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้จะรวมถึง จำกัดหรือแก้ไขเพิ่มเติมการใช้บทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ ซึ่งตามกฎหมายแล้วไม่สามารถ ไม่รวมเข้าไว้ จำกัดหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้

10.5 เว้นแต่จะรวมเงื่อนไขและการรับประกันที่บอกเป็นนัยโดยการขายสินค้าหรือโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ลูกค้าตกลงว่า

       · ลูกค้ามิได้อาศัยสิ่งจูงใจ การแสดงตนหรือคำแถลงโดยหรือในนามของฮิลติ ในการจัดซื้อสินค้าและไม่มีเงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (เว้นแต่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยผู้แทนรับมอบอำนาจโดยชอบของฮิลติ) และ

      · ข้อกำหนดนี้ได้กำหนดความรับผิดทั้งหมดของฮิลติเกี่ยวกับความรับผิดต่อการผิดเงื่อนไขหรือรับประกันในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ฮิลติจะไม่ก่อความรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรืออันเกิดจาก หรืออันเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่มิได้เกิดขึ้นโดยตรงและทันที หรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ลูกค้าได้รับหรือก่อให้เกิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรหรือรายได้

10.6 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ลูกค้ารับทราบว่าอาจถือว่าสินค้าเป็นสิ่งของที่ไม่ปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่การตัดสินว่าสิ่งของใดๆ ดังกล่าวไม่ปลอดภัยจะกระทำโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการใช้และการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยความระมัดระวังอันสมควรตามที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และตามคำสั่งการใช้งานและข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ ซึ่งกำหนดโดยฮิลติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะถือว่าฮิลติหรือลูกค้าผู้ใดผู้หนึ่งละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ

11 เหตุสุดวิสัย

ฮิลติจะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการจัดหาหรือส่งมอบสินค้าในกรณีที่ความล้มเหลว หรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากมูลเหตุหรือพฤติการณ์ใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของฮิลติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสงครามการนัดหยุดงาน การปิดโรงงาน ข้อพิพาทหรือความไม่สงบทางอุตสาหกรรม ข้อจำกัดหรือการแทรกแซงของรัฐบาล ความล่าช้าในการขนส่ง อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงได้ การเสียของโรงงาน การขาดแคลนวัสดุหรือแรงงาน วาตภัยหรือพายุ โจรกรรม การทำลายทรัพย์สิน การจลาจลความวุ่นวายในบ้านเมืองหรืออุบัติเหตุประเภทใดๆ

12. การสิ้นสุดสัญญา

หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ล้มละลายหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นบริษัทที่มีมติให้เลิกบริษัทหรือชำระบัญชี (นอกเหนือจากเพื่อองค์กรใหม่หรือฟื้นฟูกิจการ) หรือจัดการทรัพย์สิน ประนอมหนี้หรือจัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้ หรือหากมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการหรือผู้จัดมรดก เพื่อทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเริ่มรับผิดต่อการเลิกกิจการอันเนื่องมาจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือหากได้ยื่นคำร้องขอให้เลิกกิจการของตน หรือหากได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือผู้ชำระบัญชีชั่วคราวหรือผู้จัดการมรดก หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว นอกเหนือจากใช้สิทธิของตนทั้งหมดหรือใดๆ ต่อลูกค้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และสัญญาอื่นๆ ทั้งหมดระหว่างฮิลติกับลูกค้า ฮิลติอาจงดส่งมอบสินค้าต่อไป และจะเอาคืนซึ่งการครอบครองสินค้าใดๆ ที่มิได้ชำระเงินทันทีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

13. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ฮิลติยังคงมีสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในตัวสินค้า และลูกค้าจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบ และลิขสิทธิ์) ซึ่งเป็นของฮิลติหรือบริษัทในเครือของฮิลติ หรือยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ หรือชื่อทางการค้าใดๆ ที่คล้ายหรือเหมือนกันกับทรัพย์สินทางปัญญาของฮิลติ โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากฮิลติ

14. บริการ

บริการรวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ การบริการด้านเทคนิค และบริการใดๆ ที่มีการดำเนินการ ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่อไปนี้

- การจัดเตรียมการเข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยให้แก่บุคลากรของฮิลติ (เช่น ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้าง)

- การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการขอความยินยอมและการอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการบริการนั้นๆ แล้ว

- การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างที่จำเป็นสำหรับการบริการ

- การตรวจสอบให้แน่ใจว่า สถานที่นั้นๆ ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย และ

- การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่เกิดขึ้นกับบุคลากรของฮิลติหรือการสูญเสียทรัพย์สินของฮิลติ บุคลากร และผู้รับจ้างช่วงในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ของลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่การบาดเจ็บ การสูญเสีย และ/หรือการเสียชีวิตดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของฮิลติหรือผู้รับจ้างช่วงของฮิลติเอง

15. การส่งเอกสาร

ลูกค้าตกลงว่าการส่งคำบอกกล่าวใดๆ หรือเอกสารทางการศาลอาจกระทำโดยการส่งสิ่งดังกล่าวโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยโทรสารไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่ทราบครั้งล่าสุด

16. คำแถลงเกี่ยวกับหนี้สิน

หนังสือรับรองที่กรรมการ เลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อของฮิลติได้ลงลายมือชื่อไว้จะเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของจำนวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้ต่อฮิลติ ณ เวลาดังกล่าว

17. ข้อตกลงอื่นๆ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายใดๆ หรือสัญญาอื่นๆ ระหว่างฮิลติกับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้า

18. การแยกออกจากกันได้

ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนให้ความไม่สมบูรณ์ การผิดกฎหมายหรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ การถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสามารถใช้บังคับได้ของบทบัญญัติอื่นๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

19. ข้อมูลที่เป็นความลับ

ฮิลติมีข้อผูกมัดต่อความลับของท่าน ตามหลักการและนโยบายความลับของฮิลติ บุคคลต่างๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อได้ร้องขอ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงการพิจารณาและประเมินคำขอการว่าจ้าง ซึ่งทำให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการให้ท่าน และเพื่อประเมินคำขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ จัดการกับบัญชี และ (หากจำเป็น) และทำให้เราปลอดจากความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทร่วมของเรา ฝ่ายที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของท่าน (เช่นผู้ชี้ขาดหรือผู้อื่นที่กำหนดไว้ในนโยบายความลับของเรา) ผู้รับจ้าง ผู้ให้สินเชื่ออื่นๆ ไม่ว่าบัญชีของท่านได้ค้างชำระหรือไม่ก็ตามและ (หากจำเป็น) ผู้รับประกันความเสี่ยง ผู้เก็บหนี้และหน่วยงานรายการงานสินเชื่อของเรา หากท่านมิได้ให้ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามที่เราร้องขอ เราอาจจะไม่พิจารณาคำขอใดๆ ของท่าน หรือจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการของเราให้แก่ท่าน และเราอาจจะไม่สามารถประมวลผลคำขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของท่านได้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความลับของเรา กรุณาส่งคำร้องขอของท่าน มาที่เจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาความลับ ณ สำนักงานใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 1858/107-108 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

20. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ลูกค้าตกลงให้ตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ลูกค้ายินยอมให้มีกระบวนการฟ้องคดีและพิจารณาคดีโดยศาลใดๆ ที่สมควรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ที่ตั้ง 1858/107-108 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

    ส่ง EMAIL หาเรา 020995300