ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย

ข้อกำหนดและเงื􀃉อนไขการขาย

(ฉบับวันที 1 ธันวาคม 2557 - ปรับปรุงเมือวันที 3 มิถุนายน 2565)

 

1. ข้อกำหนดทั􀃉วไป

1.1 ในข้อกำหนดและเงื􀃉อนไขการขายนี􀃊 ("เงื􀃉อนไข") ให้คำต่อไปนี􀃊มีความหมายตามที􀃉แสดงไว้ในที􀃉นี􀃊

"ผู้ซื􀃊อ" หมายถึง บุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลที􀃉ซื􀃊อสินค้าสินค้าและ/หรือบริการจากฮิลติ

"สัญญา" หมายถึง ข้อตกลงใดก็ตามที􀃉มีขึ􀃊นระหว่างฮิลติและผู้ซื􀃊อเพือ􀃉 การซื􀃊อสินค้าและ/หรือการให้บริการจาก/โดย

ฮิลติ

"สินค้า" หมายถึง สินค้าที􀃉ผลิตโดยฮิลติ และซื􀃊อโดยผู้ซื􀃊อ ตามเงื􀃉อนไขของสัญญานี􀃊

"ฮิลติ" หมายถึง บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

"บุคลากร" หมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ที􀃉ปรึกษา หรือบุคลากรอื􀃉นของฮิลติ หรือผู้รับจ้างช่วงของ

บุคคลใดก็ตามที􀃉กล่าวมา และ

"บริการ" หมายถึง บริการที􀃉ให้บริการโดยฮิลติภายใต้หรือเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับสัญญา

1.2 หัวเรื􀃉องไม่มีผลต่อการตีความเงื􀃉อนไขฉบับนี

 

2. การทำสัญญา

2.1 การเสนอราคา การประมาณราคา และ/หรือราคาที􀃉โฆษณา ซึ􀃉งจัดทำขึ􀃊นเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสินค้าและ/

หรือบริการนั􀃊นเป็นเพียงคำเชิญชวนให้รับข้อเสนอ และการส่งคำสั􀃉งซื􀃊อทางเว็บไซต์ของฮิลติหรือด้วยวิธีการอื􀃉น

ย่อมไม่ถือเป็นการทำสัญญาที􀃉มีผลผูกพัน จนกว่าฮิลติจะตอบรับคำสั􀃉งซื􀃊อไปยังผู้ซื􀃊อ หรือ (หากเกิดขึ􀃊นก่อน) จัดส่ง

สินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื􀃊อ ซึ􀃉งกรณีนี􀃊จะถือว่ามีการทำสัญญาเกิดขึ􀃊นแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าฮิลติจะยังมิได้ตอบ

รับคำสั􀃉งซื􀃊อ แต่เงื􀃉อนไขตามสัญญาฉบับนี􀃊จะยังคงมีผลบังคับ หากได้บอกกล่าวให้ผู้ซื􀃊อทราบล่วงหน้า

2.2 ฮิลติจะใช้ดุลยพินิจของตนในการพิจารณาตอบรับคำสั􀃉งซื􀃊อทั􀃊งหมด และขอสงวนสิทธิ􀃍ในการปฏิเสธคำสั􀃉งซื􀃊อใดก็

ตาม ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ􀃉งหรือทั􀃊งหมด และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ซึ􀃉งรวมถึงกรณีที􀃉ผู้ซื􀃊อไม่ผ่านกระบวนการ

อนุมัติสินเชื􀃉อของฮิลติ หรือใช้เงินเกินวงเงินสินเชื􀃉อที􀃉มีอยู่กับฮิลติ หรือสินค้าและ/หรือบริการที􀃉สั􀃉งซื􀃊อไม่มี กรณี

สินค้าและ/หรือบริการที􀃉สั􀃉งซื􀃊อไม่มีนั􀃊น ฮิลติจะแจ้งให้ผู้ซื􀃊อทราบ และอาจเสนอสินค้าหรือบริการอื􀃉นทดแทน หากผู้

ซื􀃊อตอบรับข้อเสนอสินค้าหรือบริการอื􀃉นทดแทนจะถือเป็นคำสั􀃉งซื􀃊อที􀃉มีผลผูกพันต่อสินค้าและ/หรือบริการทด

แทนดังกล่าว และฮิลติจะจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการทดแทนนั􀃊นให้แก่ผู้ซื􀃊อ

2.3 การเสนอราคาใดก็ตามที􀃉ทำโดยฮิลติให้เป็นไปตามเงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊 และจะมีผลเป็นเวลา 􀅛􀅘 วันนับตั􀃊งแต่วันที􀃉จัดทำ

ใบเสนอราคา (หรือจนถึงวันที􀃉ใดก็ตามที􀃉ระบุในใบเสนอราคา) หากฮิลติมิได้เพิกถอนการเสนอราคานั􀃊น

2.4 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น เงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊ถือเป็นส่วนประกอบของสัญญาเพื􀃉อ

ยกเว้นข้อกำหนด เงื􀃉อนไข หรือคำรับรองอื􀃉นใดทั􀃊งหมดทุกประการ กรณีมีข้อกำหนดหรือเงื􀃉อนไขทัว􀃉 ไปอื􀃉นใด หรือ

คำรับรองอืน􀃉 ๆ ของผู้ซื􀃊อ แม้จะเป็นที􀃉รับทราบแล้วก็ตามย่อมถูกยกเว้นและปฏิเสธโดยชัดแจ้ง นอกจากนี􀃊 เงื􀃉อนไข

ฉบับนี􀃊ยังเป็นพื􀃊นฐานรายการธุรกรรมทั􀃊งหมดที􀃉จะมีขึ􀃊นในอนาคตเกี􀃉ยวกับการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ

จากฮิลติ

2.5 ให้เงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊มีผลบังคับ เว้นแต่จะมีการแก้ไขเพิ􀃉มเติมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และตัวแทนผู้มีอำนาจ

2 คนลงลายมือชื􀃉อในนามของฮิลติ

 

3. รายละเอียดสินค้าและบริการ

3.1 ฮิลติจะระบุข้อมูลเกี􀃉ยวกับปริมาณ คุณภาพ คำอธิบาย และคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการไว้ในหนังสือ

ตอบรับคำสั􀃉งซื􀃊อหรือ หากไม่มีหนังสือตอบรับคำสั􀃉งซื􀃊อ ในใบเสนอราคา

3.2 รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และการโฆษณาทั􀃊งหมดที􀃉ฮิลติจัดทำขึ􀃊น ตลอดจนคำอธิบาย รายละเอียด หรือ

ภาพประกอบในสมุดแจ้งรายการสินค้า (catalogue) หรือแผ่นพับนั􀃊นจัดทำขึ􀃊นหรือเผยแพร่ให้เป็นแนวคิดคร่าว ๆ

ของสินค้าหรือบริการที􀃉แสดงรายละเอียดไว้เท่านั􀃊น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ􀃉งของสัญญา เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลาย

ลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น

3.3 ฮิลติขอสงวนสิทธิ􀃍ในการแก้ไขเพิม􀃉 เติมคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าและ/หรือบริการ ซึ􀃉งกำหนดให้ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบที􀃉ใช้บังคับในประเทศและ/หรือในสหภาพยุโรป และ/หรือข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย

หรือที􀃉จะไม่ส่งผลกระทบสำคัญต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินค้าและ/หรือบริการ ทั􀃊งนี􀃊โดยไม่ต้องชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื􀃊อ

3.4 ข้อความ คำอธิบาย ข้อมูล การรับประกัน เงื􀃉อนไข หรือข้อเสนอแนะใดที􀃉ปรากฏในสมุดแจ้งรายการสินค้า รายการ

ราคา การโฆษณา หรือข้อความสื􀃉อสารใด ๆ หรือที􀃉บุคลากรทำขึ􀃊นทางวาจานั􀃊น ไม่อาจตีความให้แตกต่างไปจาก

เงื􀃉อนไขต่าง ๆ เหล่านี􀃊ภายใต้สัญญาได้ ไม่ว่าจะด้วยประการใด เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื􀃉นตามกำหนดในข้อ

2.5 ข้างต้น

 

4. ราคา

4.1 ภายใต้บังคับของข้อ 􀅜./ ด้านล่าง ผู้ซื􀃊อจะต้องชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามราคาปลีกแนะนำ (List Price) ของ

ฮิลติ ณ วันที􀃉จัดส่งสินค้าออก (Dispatch) กรณีคำสั􀃉งซื􀃊อกำหนดให้จัดส่งสินค้าหรือบริการเป็นรายงวด ผู้ซื􀃊อจะต้อง

ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการแต่ละงวดนั􀃊นตามราคาปลีกแนะนำของฮิลติ ณ วันที􀃉จัดส่งสินค้าออกในงวดนั􀃊น ๆ

เว้นแต่ฮิลติจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและทำความตกลงในนามของฮิลติให้เป็นอย่างอืน􀃉

4.2 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น ฮิลติอาจขึ􀃊นราคาสินค้าและบริการเนื􀃉องจากปัจจัยต่าง ๆ

เช่น การแก้ไขเปลี􀃉ยนแปลงกฎหมายหรือการตีความกฎหมาย เงินเฟ้อ ค่าจ้าง ต้นทุนการผลิต ความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี􀃉ยน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือต้นทุนอื􀃉น ๆ ที􀃉เกิดขึ􀃊นนับตั􀃊งแต่วันที􀃉ฮิลติได้จัดทำใบเสนอราคาหรือ กรณี ไม่มีการออกใบเสนอราคา วันที􀃉ผู้ซื􀃊อได้จัดทำคำสั􀃉งซื􀃊อ ฮิลติขอสงวนสิทธิ􀃍ปรับปรุงราคาในใบแจ้งราคาตามมูลค่า

ต้นทุนดังกล่าวที􀃉เพิ􀃉มขึ􀃊นหลังจากที􀃉มีการเสนอราคาไปแล้ว และผู้ซื􀃊อจะต้องชำระเงินตามใบแจ้งราคาที􀃉ปรับปรุง

ใหม่เสมือนเป็นราคาเดิมตามสัญญา

4.3 ราคาทั􀃊งหมดเป็นราคาที􀃉ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ􀃉ม (VAT) หรือภาษีอากรอื􀃉นใดที􀃉ใช้บังคับ ผู้ซื􀃊อจะต้องรับผิดชอบ

ชำระภาษีท้องถิ􀃉นหรือค่าธรรมเนียมใดก็ตามทุกประการตามความเหมาะสม

4.4 ฮิลติมีสิทธิจัดทำใบแจ้งราคาสินค้าและ/หรือบริการในสกุลเงินบาท และนำส่งให้แก่ผู้ซื􀃊อทางไปรษณีย์ บริการ

ขนส่ง หรืออีเมล

4.5 ฮิลติมีสิทธิจัดทำใบแจ้งราคาให้แก่ผู้ซื􀃊อเป็นค่าบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า หรือต้นทุนเพิ􀃉มเติมใดก็ตามที􀃉เป็นผลมา

จากการแก้ไขเพิ􀃉มเติมอื􀃉น ๆ ที􀃉ผู้ซื􀃊อดำเนินการหรือร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการ ขณะส่งมอบสินค้า

หรือบริการนั􀃊น ๆ หรือเมื􀃉อฮิลติแจ้งให้ทราบว่าสินค้าอยู่ระหว่างรอการรับมอบ ทั􀃊งนี􀃊 ฮิลติจะออกใบแจ้งราคา

เพิ􀃉มเติมดังกล่าวในสกุลเงินบาท

 

5. การขนส่งและการประกันภัย

5.1 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและขนส่งสินค้าไปยังที􀃉อยู่ของผู้ซื􀃊อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศ

(Incoterms 2020) ที􀃉ใช้บังคับ (โปรดดูข้อ 5.2 ด้านล่าง)

5.2 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น ค่าใช้จ่ายสำหรับคำสั􀃉งซื􀃊อสินค้าส่งออกให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2020) ในหัวข้อซึ􀃉งว่าด้วยการดำเนินการของผู้ขาย ณ จุดจัดส่ง

สินค้าออก (FCA Place of Departure) โดยฮิลติจะต้องไม่มีหน้าที􀃉ในการจัดให้ได้มาซึ􀃉งใบอนุญาตส่งออกหรือต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการส่งออกที􀃉เกี􀃉ยวกับสินค้า

 

6. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ􀃉มเติม

6.1 ผู้ซื􀃊อตกลงที􀃉จะชำระจำนวนเงินส่วนขาดหรือค่าใช้จ่ายเพิ􀃉มเติมในส่วนที􀃉เกินไปจากราคาสินค้าหรือบริการตามที􀃉ได้

เสนอราคาไว้ ที􀃉เกิดขึ􀃊นกับฮิลติไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการที􀃉ผู้ซื􀃊อมีคำสั􀃉งหรือไม่มีคำสั􀃉งใด หรือจากการ

ไม่รับมอบสินค้าหรือรับมอบสินค้าล่าช้า หรือจากการกระทำหรือการกระทำผิดใดก็ตามในส่วนของผู้ซื􀃊อ หรือ

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ซื􀃊อ

6.2 โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื􀃉นใดที􀃉ฮิลติอาจมีอยู่ หากมีการส่งสินค้ามายังฮิลติหรือบุคลากรของฮิลติเพื􀃉อ

การซ่อมแซม ให้ถือว่าฮิลติมีสิทธิยึดหน่วงทัว􀃉 ไปในสินค้านั􀃊นในส่วนที􀃉เกี􀃉ยวกับหนี􀃊สินทั􀃊งหมดทั􀃊งสิ􀃊นที􀃉ผู้ซื􀃊อค้าง

ชำระให้แก่ฮิลติ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม) และหากผู้ซื􀃊อไม่มารับสินค้าและชำระเงินภายใน 􀅝 เดือนนับแต่

วันที􀃉ผู้ซื􀃊อได้รับแจ้งว่าสินค้าพร้อมให้มารับได้แล้วนั􀃊น ผู้ซื􀃊อตกลงว่า ฮิลติมีสิทธิกำจัดสินค้าดังกล่าวตามที􀃉ฮิลติ

เห็นสมควรหลังแจ้งให้ผู้ซื􀃊อทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน ทั􀃊งนี􀃊

 

7. เงื􀃉อนไขการชำระเงิน

7.1 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น ผู้ซื􀃊อจะต้องชำระเงินทั􀃊งหมดที􀃉กำหนดให้ต้องชำระ

ภายใต้สัญญาฉบับใดก็ตามภายใน 􀅛􀅘 วันนับแต่วันที􀃉ตามใบแจ้งราคาซึ􀃉งฮิลติจัดส่งไปยังที􀃉อยู่ที􀃉ผู้ซื􀃊อให้ไว้

7.2 ผู้ซื􀃊อไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี􀃊 ใช้สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิหรือการเรียกร้องอื􀃉นใดที􀃉คล้ายกัน เว้นแต่ผู้ซื􀃊อจะมีคำสั􀃉ง

ศาลที􀃉มีผลสมบูรณ์ซึ􀃉งกำหนดจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที􀃉ฮิลติจะต้องหักชำระให้แก่ผู้ซื􀃊อ ทั􀃊งนี􀃊 ฮิลติอาจหัก

จำนวนเงินตามการเรียกร้องใด ๆ ที􀃉ผู้ซื􀃊ออาจเรียกร้องเอาจากฮิลติภายใต้สัญญาฉบับนี􀃊 หรือสัญญาอืน􀃉 ใด หรือด้วย

ประการอื􀃉นใด ออกจากจำนวนเงินที􀃉ผู้ซื􀃊อจะต้องชำระให้แก่ฮิลติภายใต้สัญญานี􀃊 หรือสัญญาอื􀃉นใด หรือด้วย

ประการอื􀃉นใดได้

7.3 หากสินค้าหรือบริการมีการส่งมอบหรือให้บริการเป็นรายงวด ฮิลติมีสิทธิออกใบแจ้งราคาสำหรับการจัดส่งสินค้า

หรือให้บริการในแต่ละงวดเมื􀃉อมีการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการในงวดนั􀃊น ๆ แล้ว และผู้ซื􀃊อจะต้องชำระเงินตาม

ใบแจ้งราคาแต่ละงวดนั􀃊นตามกำหนดในข้อ 􀅟.􀅙

7.4 หากผู้ซื􀃊อไม่ได้ชำระเงินงวดใดตามสัญญาฉบับนี􀃊 หรือไม่ได้มีคำบอกกล่าวให้จัดส่งสินค้าหรือบริการ ให้ถือว่า

ราคาสินค้าและบริการที􀃉ผลิตขึ􀃊นแล้วหรือได้ให้บริการแล้วขณะผิดนัดชำระหนี􀃊หรือคำบอกกล่าวนั􀃊นถึงกำหนด

ชำระทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

7.5 ผู้ซื􀃊อจะต้องชำระเงินทันที โดยถือเป็นเงื􀃉อนไขบังคับก่อนการส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการที􀃉จะมีขึ􀃊นในอนาคต

ภายใต้สัญญาใดก็ตาม

7.6 เว้นแต่คู่สัญญาทั􀃊งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น ฮิลติมีสิทธิเรียกและได้รับการชำระ

ดอกเบี􀃊ยจากผู้ซื􀃊อในอัตราร้อยละ 􀅙.􀅟􀅝 ต่อเดือน (คิดแบบสะสม) สำหรับใบแจ้งราคาและ/หรือจำนวนเงินอื􀃉นใดที􀃉

ค้างชำระ สำหรับดอกเบี􀃊ยนั􀃊นให้คำนวณตั􀃊งแต่วันที􀃉ครบกำหนดชำระ และผู้ซื􀃊อตกลงว่า ดอกเบี􀃊ยดังกล่าวไม่ใช่เบี􀃊ย

ปรับ แต่เป็นการประเมินค่าเสียหายที􀃉แท้จริงที􀃉เกิดขึ􀃊นกับฮิลติ โดยอันดับแรก ฮิลติจะนำเงินที􀃉รับชำระจากผู้ซื􀃊อนี􀃊ไป

หักออกจากดอกเบี􀃊ยใดก็ตามที􀃉เรียกเก็บ

 

8. การจัดส่งสินค้า

8.1 ระยะเวลาจัดส่งสินค้าหมายรวมถึงระยะเวลาที􀃉สินค้ามีกำหนดส่งออกจากสถานที􀃉ของฮิลติ โดยเริ􀃉มนับจากวันที􀃉ฮิล

ติได้รับคำสั􀃉งซื􀃊อจากผู้ซื􀃊อ หรือวันที􀃉ฮิลติได้รับข้อมูลที􀃉จำเป็นครบถ้วนเพื􀃉อผลิตหรือสั􀃉งการผลิตสินค้านั􀃊น (แล้วแต่

ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ􀃊นทีหลัง) และผู้ซื􀃊อจะต้องรับมอบสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดีหากฮิลติไม่ได้

กำหนดระยะเวลาจัดส่งสินค้า การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการหลังจากที􀃉ได้รับคำสั􀃉งดำเนินการตามที􀃉ฮิลติเห็นสมควร

8.2 ผู้ซื􀃊อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ยกเว้นผู้ซื􀃊อจะมีคำสั􀃉งลายลักษณ์อักษรให้เป็นอย่างอื􀃉น และการ

จัดส่งสินค้าทั􀃊งหมดจะต้องดำเนินการตามวิธีที􀃉ฮิลติกำหนด

8.3 เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นประการอื􀃉น วันที􀃉หรือเวลาที􀃉กำหนดไว้สำหรับการส่งมอบสินค้าจะ

กำหนดไว้โดยสุจริต และเวลาในการส่งมอบสินค้านั􀃊นไม่ถือเป็นสาระสำคัญ ฮิลติจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที􀃉มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความล่าช้าในการ ส่งมอบสินค้า

8.4 ทั􀃊งนี􀃊โดยไม่กระทบต่อการรับประกันในข้อ 12 ด้านล่าง หลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว ฮิลติจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หาก

สินค้าไม่ได้ถูกส่งมอบ หรือสินค้าสูญหายหรือเสียหาย หรือมีการกล่าวอ้างว่าสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา เว้นแต่ผู้

ซื􀃊อจะทำการเรียกร้องดังกล่าวให้ฮิลติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที􀃉กำหนดดังนี􀃊 (หากฮิลติไม่ได้ใช้

ยานพาหนะของตนเองในการจัดส่งสินค้า และสินค้าไม่ได้รับการส่งมอบ หรือสินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ซื􀃊อ

จะต้องแนบสำเนาไปยังผู้ให้บริการขนส่งด้วย)

      8.4.1 กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่งหรือขณะส่งมอบ ผู้ซื􀃊อจะต้องแจ้งให้ฮิลติทราบทันที

               โดยจะต้องระบุความสูญหายหรือเสียหายนั􀃊นไว้ในใบขนส่งสินค้า (Consignment Note) โดยชัดแจ้ง

      8.4.2 กรณีสินค้าชำรุดบกพร่อง ผู้ซื􀃊อจะต้องแจ้งให้ฮิลติทราบภายใน 28 วันหลังการส่งมอบสินค้า หรือ

      8.4.3 กรณีสินค้าไม่เป็นไปสัญญาด้วยประการอื􀃉น ผู้ซื􀃊อจะต้องแจ้งให้ฮิลติทราบภายใน 7 วันหลังการส่งมอบ

               สินค้า

8.5 หากผู้ซื􀃊อไม่มีหนังสือแจ้งตามที􀃉กำหนดในข้อ 􀅠.􀅜 ข้างต้นให้ถือว่าสินค้าถูกต้องตรงตามสัญญาทุกประการ และให้

ถือว่าผู้ซื􀃊อรับมอบสินค้าแล้ว และจะต้องชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว

8.6 หากผู้ซื􀃊อต้องการหลักฐานการจัดส่งสินค้า ผู้ซื􀃊อจะต้องจัดทำคำขอภายในเวลา 􀅚􀅙 วันนับแต่วันที􀃉ออกใบแจ้งราคา

8.7 หากผู้ซื􀃊อไม่สามารถรับมอบสินค้าได้ตามเวลาที􀃉ระบุว่าสินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ฮิล

ติอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บสินค้า โดยผู้ซื􀃊อจะต้องยอมรับความเสี􀃉ยงและค่าใช้จ่าย และ

ดำเนินมาตรการทุกประการตามสมควรเพื􀃉อรักษาความปลอดภัยและประกันภัยสินค้านั􀃊น โดยที􀃉ผู้ซื􀃊อเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ทั􀃊งนี􀃊ผู้ซื􀃊อจะต้องได้รับแจ้งเรื􀃉องดังกล่าวทันที

8.8 ฮิลติมีสิทธิแบ่งปริมาณสินค้าจัดส่งเป็นงวด ๆ ในระยะเวลาตามการพิจารณาของฮิลติ หากสินค้าในงวดใดมีการ

ชำรุดบกพร่องย่อมไม่ถือเป็นเหตุในการยกเลิกสินค้างวดที􀃉เหลืออยู่ได้ และผู้ซื􀃊อจะยังคงต้องรับมอบสินค้าที􀃉

เหลืออยู่ต่อไป

 

9. การส่งคืนสินค้าและการยกเลิกคำสั􀃉งซื􀃊อ

9.1 ตามกำหนดในข้อ 8.4 ข้างต้น ผู้ซื􀃊อไม่สามารถส่งคืนสินค้าที􀃉จัดเตรียมให้ตามสัญญานี􀃊ได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากฮิลติ หากฮิลติอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ซื􀃊อจะต้องส่งคืนสินค้าที􀃉เป็นพุกเคมี

(chemical anchor) ตามที􀃉ระบุในภาคผนวก 􀅙 ภายใน 􀅟 วันนับจากวันที􀃉ส่งมอบ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที􀃉เป็นวัสดุ

ป้องกันอัคคีภัย (firestop product) ทุกประเภทไม่สามารถส่งคืนได้

9.2 เมื􀃉อได้รับอนุญาตให้ส่งคืนสินค้าได้โดยชอบแล้ว ผู้ซื􀃊อจะต้องดำเนินการดังนี

     9.2.2 9.2.1 ส่งสินค้าคืนไปยังที􀃉อยู่ของฮิลติ โดยผู้ซื􀃊อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองอาจมีค่าดำเนินการร้อยละ 20

              ของมูลค่าสินค้า และ

     9.2.3 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนจัดส่งให้แก่ผู้ซื􀃊อ

 

10. การโอนสิทธิและความเสี􀃉ยง

10.1 ให้การโอนความเสี􀃉ยงเป็นไปตามตามข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2020) ที􀃉ใช้บังคับ

10.2 กรรมสิทธิ􀃍ในสินค้าจะยังไม่เป็นของผู้ซื􀃊อ จนกว่าฮิลติจะได้รับชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินโอนที􀃉สามารถ

เรียกใช้ได้ทันที (Cleared Funds) สำหรับรายการต่อไปนี􀃊โดยครบถ้วน

     10.2.1 สินค้า และ

     10.2.2 จำนวนเงินอื􀃉นที􀃉ผู้ซื􀃊อต้อง/กลายเป็นต้องชำระให้แก่ฮิลติ ไม่ว่าจะเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับบัญชีใด

10.3 ผู้ซื􀃊อจะต้องดำเนินการต่อไปนี􀃊จนกว่าจะมีการโอนสินค้าให้แก่ผู้ซื􀃊อ

     10.3.1 ครอบครองสินค้าในฐานะผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ของฮิลติ

     10.3.2 จัดเก็บสินค้าแยกออกจากสินค้าอืน􀃉 ของผู้ซื􀃊อหรือของบุคคลอืน􀃉 ในลักษณะที􀃉ยังคงสามารถบ่งชี􀃊ได้อย่าง

                ชัดเจนว่า เป็นทรัพย์สินของฮิลติ (โดยฮิลติไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

     10.3.3 ผู้ซื􀃊อจะต้องไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือปิดบังบรรจุภัณฑ์หรือเครื􀃉องหมายบ่งชี􀃊บนตัวสินค้าหรือที􀃉

                เกี􀃉ยวกับสินค้า

     10.3.4 เก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเป็นที􀃉น่าพอใจ และรักษาการประกันภัยสินค้าในนามของฮิลติเต็มราคา

                สินค้านั􀃊น จากความเสี􀃉ยงภัยทั􀃊งมวลตามที􀃉ฮิลติเห็นสมควรว่าเป็นที􀃉น่าพอใจ ผู้ซื􀃊อจะต้องแสดงกรมธรรม์

                ประกันภัยต่อฮิลติเมื􀃉อได้รับการร้องขอ

10.4 ผู้ซื􀃊ออาจใช้สินค้าในการดำเนินธุรกิจตามปกติของตนได้ แม้ก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ􀃍ในสินค้านั􀃊น

10.5 สิทธิของผู้ซื􀃊อในการครอบครองสินค้าจะสิ􀃊นสุดลงทันทีหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ􀃉งตามที􀃉ระบุในข้อ

16.1.2 ถึง 16.1.6 ด้านล่าง

10.6 ฮิลติมีสิทธิเรียกชำระเงินค่าสินค้าได้ แม้จะยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ􀃍ในสินค้านั􀃊นจากฮิลติก็ตาม

10.7 ผู้ซื􀃊ออนุญาต (โดยไม่อาจเพิกถอนการอนุญาตนั􀃊นได้) ให้ฮิลติ ตลอดจนบุคลากรของฮิลติ เข้าไปยังสถานที􀃉จัดเก็บ

สินค้าหรือสถานที􀃉ที􀃉อาจใช้ในการจัดเก็บสินค้าได้ตลอดเวลาเพื􀃉อทำการตรวจสอบหรือ ในกรณีที􀃉สิทธิของผู้ซื􀃊อใน

การครอบครองสินค้าสิ􀃊นสุดลง เรียกคืนสินค้า และผู้ซื􀃊อรับทราบด้วยว่า ฮิลติมีสิทธิขัดขวางและยึดคืนสินค้า

ระหว่างการขนส่งได้ หากสิทธิของผู้ซื􀃊อในการครอบครองสินค้าสิ􀃊นสุดลง

10.8 หากฮิลติไม่สามารถระบุได้ว่า สินค้าใดเป็นสินค้าในส่วนที􀃉สิทธิของผู้ซื􀃊อในการครอบครองนั􀃊นสิ􀃊นสุดลง กรณีนี􀃊

ถือว่าผู้ซื􀃊อได้จำหน่ายสินค้าทั􀃊งหมดที􀃉ฮิลติขายให้แก่ผู้ซื􀃊อตามคำสัง􀃉 ซื􀃊อที􀃉มีการออกใบแจ้งราคาไปยังผู้ซื􀃊อ

10.9 เมื􀃉อสัญญาสิ􀃊นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใด สิทธิของฮิลติ (ไม่ใช่สิทธิของผู้ซื􀃊อ) ที􀃉ระบุในข้อ 􀅙􀅘 นี􀃊จะยังคงมีผลบังคับ

ใช้ต่อไป สำหรับสิทธิและการเยียวยาของฮิลติที􀃉ระบุในข้อ 􀅙􀅘 นี􀃊เป็นสิทธิและการเยียวยาเพิ􀃉มเติมจาก (โดยไม่

กระทบหรือจำกัด) สิทธิหรือการเยียวยาอื􀃉นใดของฮิลติที􀃉มีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

 

11 การให้บริการ

11.1 ฮิลติจะให้บริการแก่ผู้ซื􀃊อตามสัญญาด้วยความใส่ใจและความเชี􀃉ยวชาญตามสมควร

11.2 ฮิลติจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื􀃉อให้บริการตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาดังกล่าวเป็นเพียง

กำหนดเวลาโดยประมาณ และไม่ถือเป็นสาระสำคัญของการให้บริการ ฮิลติไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่

ว่าจะเกิดขึ􀃊นได้อย่างไร อันเป็นผลมาจากการที􀃉ฮิลติไม่สามารถให้บริการในวันที􀃉กำหนดได้

11.3 กรณีที􀃉ฮิลติต้องให้บริการในสถานที􀃉ของผู้ซื􀃊อ ผู้ซื􀃊อต้องดำเนินการดังนี􀃊

     11.3.1 จัดช่องทางให้บุคลากรทั􀃊งหมดสามารถเข้าไปยังสถานที􀃉ดังกล่าวได้โดยปลอดภัย ไม่มีสิ􀃉งกีดขวาง เพื􀃉อ

                ให้บริการได้ตลอดเวลาที􀃉เกี􀃉ยวข้อง

     11.3.2 ดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้ซื􀃊อได้รับการยินยอม การอนุญาต และใบอนุญาตทั􀃊งหมดที􀃉จำเป็นเพื􀃉อให้ฮิลติ

                สามารถให้บริการได้

     11.3.3 จัดเตรียมไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบทำความร้อน วัสดุอุปกรณ์และสิ􀃉งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ

                สำหรับการให้บริการ

     11.3.4 จัดเตรียมพื􀃊นที􀃉จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที􀃉จำเป็นในการให้บริการไว้ในบริเวณติดกับสถานที􀃉ที􀃉จะมีการ

                ให้บริการ

     11.3.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื􀃊นที􀃉รองรับการให้บริการนั􀃊นเพียงพอสำหรับการให้บริการ ปราศจากอันตรายต่อ

                สวัสดิภาพและความปลอดภัยทั􀃊งมวล มีสิ􀃉งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื􀃉อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้

                ถูกต้องตามกฎหมายที􀃉ใช้บังคับ และตามที􀃉ฮิลติอาจกำหนดขึ􀃊นตามสมควร และ

     11.3.6 รับผิดชอบหากเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคลากร หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายต่อ

                ทรัพย์สินของฮิลติ (และของผู้รับจ้างช่วงและบุคลากร) ขณะอยู่ในบริเวณสถานที􀃉ของผู้ซื􀃊อ เว้นแต่การ

                เสียชีวิตหรือการบาดเจ็บนั􀃊นจะเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของฮิลติหรือผู้รับจ้างช่วง

11.4 การให้บริการจะถือว่าดำเนินการแล้วเสร็จ และราคาในส่วนที􀃉เกี􀃉ยวข้องตามสัญญาจะมีกำหนดชำระทันทีในกรณี

ต่อไปนี􀃊

     11.4.1 เมื􀃉อฮิลติมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ซื􀃊อเพื􀃉อยืนยันความเสร็จสิ􀃊นในการให้บริการ หรือ

     11.4.2 กรณีที􀃉ฮิลติพร้อมให้บริการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยสาเหตุต่อไปนี􀃊

                (ก) ไม่ได้รับความช่วยเหลือที􀃉เกี􀃉ยวข้องจากผู้ซื􀃊อ (เช่น ผู้ซื􀃊อไม่ได้จัดเตรียมชิ􀃊นส่วนหรือส่วนประกอบ

                ให้พร้อมสำหรับการทดสอบ)

                (ข) สภาพของสถานที􀃉ของผู้ซื􀃊อในบริเวณที􀃉จะมีการให้บริการและ/หรือสิ􀃉งอำนวยความสะดวกใน

                สถานที􀃉ดังกล่าว หรือบริการในสถานที􀃉ดังกล่าวในเวลาที􀃉ตกลงกันว่าจะมีการให้บริการ หรือ

                (ค) ผู้ซื􀃊อไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา

 

12. การรับประกัน

12.1 กรณีที􀃉ฮิลติจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ในการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น

กรณีพิเศษ โดยระบุไว้ในเอกสารฉบับอื􀃉นที􀃉ฮิลติจัดทำขึ􀃊น ให้การรับประกันดังกล่าวมีผลบังคับแทนการรับประกัน

ที􀃉ระบุในข้อ 12.2 ด้านล่าง ทั􀃊งนี􀃊 การรับประกันตามกำหนดในข้อ 12.2 จะมีผลบังคับเมื􀃉อสินค้าและ/หรือบริการไม่

มีการรับประกันเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวเท่านั􀃊น สำหรับการรับประกันเป็นกรณีพิเศษทุกรายการให้เป็นไปตาม

ข้อยกเว้นในข้อ 12.4 และ 12.6 ถึง 12.8 ยกเว้น "การรับประกันตลอดชีวิตโดยผู้ผลิต" ที􀃉ระบุในคำแนะนำการใช้งาน

ที􀃉ให้ไว้พร้อมกับสินค้า

12.2 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับตั􀃊งแต่วันที􀃉ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ หากผู้ซื􀃊อสามารถพิสูจน์ต่อฮิลติได้เป็นที􀃉

พอใจตามสมควรว่า สินค้ามีข้อบกพร่องเกี􀃉ยวกับวัสดุหรือฝีมือการผลิต หรือสินค้าหรือบริการที􀃉จัดหาให้ไม่

ถูกต้องตรงตามสัญญาแล้วนั􀃊น ฮิลติจะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ภายในระยะเวลาอันสมควร พิจารณา

ดำเนินการดังนี􀃊

     12.2.1 ซ่อมแซมหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือการไม่ถูกต้องตรงตามสัญญาดังกล่าวในตัวสินค้า โดยไม่เรียก

                ค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ􀃉งรวมถึงค่าขนส่งสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ทั􀃊งหมด ทั􀃊งขาไปและขากลับจากผู้ซื􀃊อเพื􀃉อ

                ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว) จากผู้ซื􀃊อ หรือ

     12.2.2 เปลี􀃉ยนสินค้าใหม่โดยการทดแทนด้วยสินค้าที􀃉ถูกต้องตรงตามสัญญาทุกประการ หรือให้บริการใหม่

     12.2.3 ออกใบลดหนี􀃊ให้แก่ผู้ซื􀃊อในส่วนเกี􀃉ยวกับราคาตามสัญญาส่วนใดส่วนหนึ􀃉งหรือทั􀃊งหมด หรือออกใบลด

                หนี􀃊ให้แก่ผู้ซื􀃊อสำหรับสินค้าหรือบริการตามความเหมาะสม หลังจากที􀃉นำสินค้าหรือวัสดุเกี􀃉ยวกับสินค้า

               หรือบริการกลับคืนไปแล้ว

หากฮิลติดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ􀃉งข้างต้นแล้ว ให้ถือเป็นการปลดเปลื􀃊องความรับผิดทุกประการของฮิลติภายใต้

การรับประกันนี􀃊

12.3 สำหรับสินค้าที􀃉ส่งซ่อมแซมนั􀃊น ฮิลติอาจซ่อมแซมโดยใช้ชิ􀃊นส่วนใหม่หรือชิ􀃊นส่วนปรับปรุงที􀃉มีคุณภาพเทียบเท่า

ของใหม่ก็ได้ ฮิลติจะเก็บรักษาชิ􀃊นส่วนที􀃉ถูกเปลี􀃉ยนทดแทนไว้เป็นทรัพย์สินของตน และให้ชิ􀃊นส่วนที􀃉นำมาเปลี􀃉ยน

ทดแทนเป็นทรัพย์สินของผู้ซื􀃊อ ในกรณีซ่อมแซมหรือกรณีอื􀃉น ๆ หากมีการนำสินค้าเก่ามาแลกเปลี􀃉ยนเป็นสินค้า

ใหม่ ฮิลติจะเก็บสินค้าเก่านั􀃊นไว้เป็นทรัพย์สินของตน ทั􀃊งนี􀃊ผู้ซื􀃊อและฮิลติยอมรับว่า สินค้าทั􀃊งหมดที􀃉ฮิลติทำการ

ซ่อมแซมและ/หรือเปลี􀃉ยนทดแทนนั􀃊นมีมูลค่าเทียบเท่าสินค้าเดิม เมื􀃉อผู้ซื􀃊อตกลงให้ฮิลติซ่อมแซมสินค้านั􀃊นถือว่าผู้

ซื􀃊อตกลงตามเงื􀃉อนไขการซ่อมแซมต่าง ๆ ที􀃉กล่าวมาก่อนหน้านี􀃊

12.4 ทั􀃊งนี􀃊เพื􀃉อความชัดเจน ผู้ซื􀃊อตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฮิลติ และคุ้มครองฮิลติจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทุก

ประการเกี􀃉ยวกับการรื􀃊อถอนหรือการติดตั􀃊งสินค้ากลับคืน

12.5 ฮิลติจะรับประกันสินค้าที􀃉ซ่อมแซมหรือเปลี􀃉ยนทดแทน หรือบริการที􀃉ได้ให้บริการใหม่ เป็นระยะเวลาอีก 12 เดือน

เริ􀃉มจากวันที􀃉การซ่อมแซม เปลี􀃉ยนทดแทน หรือให้บริการใหม่นั􀃊นแล้วเสร็จ โดยมีเงื􀃉อนไขดังนี􀃊 (1) ระยะเวลาการ

รับประกันสินค้าหรือบริการที􀃉เกี􀃉ยวข้องรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 24 เดือนในทุกกรณี นับตั􀃊งแต่วันที􀃉มีการส่งมอบ

สินค้าครั􀃊งแรก หรือวันที􀃉ให้บริการแล้วเสร็จครั􀃊งแรก (แล้วแต่กรณี) และ (2) ความรับผิดของฮิลติภายใต้ข้อ 12 นี􀃊

จะต้องไม่เกินราคาซื􀃊อขายสินค้าหรือบริการในทุกกรณี โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดอื􀃉นในข้อ 12 นี􀃊ด้วยทุกกรณี

12.6 ฮิลติไม่ต้องรับผิดสำหรับการกระทำผิดการรับประกันในข้อ 12.2 ข้างต้น หรือการรับประกัน คำรับประกัน หรือ

เงื􀃉อนไขอืน􀃉 ใดในกรณีต่อไปนี􀃊

     12.6.1 เกิดจากข้อบกพร่องในสินค้าที􀃉เป็นผลมาจากภาพวาด การออกแบบ หรือคุณลักษณะเฉพาะที􀃉ผู้ซื􀃊อ

               จัดเตรียมไว้

     12.6.2 เกิดจากการกระทำ การละเว้นการกระทำ ความประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของผู้ซื􀃊อ หรือจากความ

                เสื􀃉อมสภาพตามปรกติ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื􀃉นโดยชัดแจ้งในเอกสารรับประกัน) การเจตนาทำให้

                เสียหาย การจัดเก็บ การจัดการ การดำเนินการ การติดตั􀃊ง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการนำไปใช้

                งานโดยไม่เหมาะสม หรือการใช้งานผิดปกติหรือใช้งานในสภาวะไม่ปกติ

     12.6.3 เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี􀃉ยวกับความปลอดภัย การฝึกอบรม การใช้งาน และการบำรุงรักษา

               (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานหนักหรือการใช้งานเกินควร) คู่มือวิธีการใช้งาน เอกสารแสดงข้อมูล

               คำสั􀃉งหรือคำแนะนำ (ไม่ว่าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษณ) ที􀃉ฮิลติ และ/หรือบุคลากรของฮิลติ หรือผู้จัด

               จำหน่ายได้บอกกล่าวไปยังผู้ซื􀃊อ

     12.6.4 เกิดจากการวม การแก้ไข การดัดแปลง หรือการเปลี􀃉ยนแปลงสินค้าเข้าด้วยกันกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ

                ระบบอื􀃉นที􀃉อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของสินค้า หรือเป็นผลมาจากการที􀃉สินค้าไม่

                สามารถใช้งานเข้ากันได้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือระบบอืน􀃉 ใด หรือมีการใช้วัสดุสิ􀃊นเปลืองหรือชิ􀃊นส่วน

               ทดแทนที􀃉ฮิลติไม่ได้เป็นผู้ผลิต โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลติล่วงหน้า

     12.6.5 ผู้ซื􀃊อไม่ได้ชำระราคารวมสำหรับสินค้าและ/หรือบริการภายในวันที􀃉ครบกำหนดชำระเงิน

     12.6.6 เว้นแต่ในกรณีที􀃉สินค้าและ/หรือบริการบกพร่องในคุณภาพหรือมีสภาพบกพร่อง หรือสินค้าและ/หรือ

                บริการไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (ไม่ว่าผู้ซื􀃊อจะปฏิเสธการรับสินค้านั􀃊น

                หรือไม่ก็ตาม) และผู้ซื􀃊อได้เรียกร้องมายังฮิลติภายในระยะเวลา 10 วันนับจากผู้ซื􀃊อพบหรือควรได้พบ

               ข้อบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะนั􀃊น หรือ

     12.6.7 เว้นแต่ฮิลติจะได้รับโอกาสตามสมควรเพื􀃉อเข้าตรวจสอบสินค้าดังกล่าว หรือสถานที􀃉ที􀃉ได้ให้บริการ และ

                ผู้ซื􀃊อ (หากได้รับคำขอจากฮิลติ) ส่งคืนสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์เกี􀃉ยวกับบริการดังกล่าวมายังสถาน

                ประกอบการของฮิลติเพื􀃉อทำการตรวจสอบ

12.7 กรณีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ􀃉งดังที􀃉กล่าวไว้ในข้อ 12.6.1 ถึง 12.6.4 ข้างต้น ผู้ซื􀃊อตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่ฮิลติสำหรับการดำเนินการ ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ความสูญหาย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั􀃊งปวงที􀃉

อาจมีขึ􀃊นหรือเรียกเก็บจากฮิลติ โดยมีสาเหตุเหตุมาจากการดำเนินมาตรการของบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ขั􀃊นสุดท้าย

(end-user) ที􀃉เกี􀃉ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตั􀃊งสินค้า

12.8 เว้นแต่เงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง การรับประกัน เงื􀃉อนไข และคำรับประกันใด ๆ ทั􀃊งปวง หรือเงื􀃉อนไขอื􀃉น

ที􀃉มีขึ􀃊นโดยปริยายตามกฎหมาย จากการใช้งานตามประเพณีปฏิบัติ หรืออื􀃉น ๆ ให้เป็นที􀃉ยกเว้นเท่าที􀃉กฎหมาย

อนุญาตให้ยกเว้นได้

 

13. ความรับผิดชอบของผู้ซื􀃊อ

13.1 การเลือกสินค้าและ/หรือบริการให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื􀃊อขึ􀃊นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน ซึ􀃉ง

ปัจจัยเหล่านี􀃊 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพของสถานที􀃉หรือสภาวะแวดล้อมอื􀃉น ๆ สำหรับการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ของสินค้า เป็นต้น ซึ􀃉งมีเพียงผู้ซื􀃊อเท่านั􀃊นที􀃉ทราบได้ ผู้ซื􀃊อจึงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการ

ตรวจสอบให้เป็นที􀃉น่าพอใจว่า ข้อมูลที􀃉ให้ไว้กับฮิลติ ซึ􀃉งฮิลติจะนำมาพิจารณาเพื􀃉อทำการเสนอแนะนั􀃊น เป็นข้อมูล

ที􀃉ถูกต้อง และข้อสันนิษฐานของฮิลติเพื􀃉อเป็นข้อมูลเพิ􀃉มเติมนั􀃊นเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื􀃊อ

13.2 การที􀃉ผู้ซื􀃊อปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามคำแนะนำ คำรับรอง หรือข้อเสนอแนะที􀃉ฮิลติหรือบุคลากรให้ไว้แก่ผู้ซื􀃊อ

หรือพนักงานหรือตัวแทนของผู้ซื􀃊อ เกี􀃉ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ การติดตั􀃊งหรือการใช้งาน หรือการรวมสินค้า

หรือความเข้ากันได้ของสินค้ากับสินค้าอื􀃉นนั􀃊นเป็นความเสี􀃉ยงของผู้ซื􀃊อเองทั􀃊งหมด และผู้ซื􀃊อรับทราบว่า ตนไม่ได้

อาศัยคำรับรองนั􀃊นเป็นสำคัญ และจะขอสละสิทธิ􀃍เรียกร้องหากมีการกระทำผิดคำรับรองใดก็ตามที􀃉กล่าวมา ดังนั􀃊น

ผู้ซื􀃊อจะต้องใช้ดุลยพินิจของตนเอง และขอคำแนะนำจากผู้เชี􀃉ยวชาญในกรณีจำเป็นเกี􀃉ยวกับเรื􀃉องต่อไปนี􀃊

     (ก) ความเหมาะสมและความเข้ากันได้ของสินค้าเพื􀃉อการใช้งานตามเจตนารมณ์

     (ข) การฝึกอบรมที􀃉จำเป็นสำหรับผู้ซื􀃊อและพนักงานของผู้ซื􀃊อ

     (ค) ระดับของการบำรุงรักษาสินค้าอย่างต่อเนื􀃉องตามกำหนด และ

     (ง) การจัดเตรียมสถานที􀃉ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานสินค้า

13.3 ผู้ซื􀃊อรับทราบด้วยว่า ผู้ซื􀃊อจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตน ตลอดจนพนักงาน ตัวแทน และผู้รับ

จ้างของตน รวมทั􀃊งผู้ใช้ขั􀃊นปลายสินค้าดำเนินการดังนี􀃊

     (ก) จัดเก็บ จัดการ ใช้ สร้าง บำรุงรักษา และซ่อมแซมสินค้าอยู่ตลอดเวลาตามแนวทางปฏิบัติอันดี ถูกต้องตรง

          ตามคู่มือการใช้งานและเอกสารแสดงข้อมูล ตลอดจนคำแนะนำและคู่มืออื􀃉นใดทั􀃊งหมดเกี􀃉ยวกับความ

          ปลอดภัย การฝึกอบรม การใช้งาน และการบำรุงรักษาที􀃉ฮิลติหรือบุคลากรของฮิลติจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ซื􀃊อ

          เป็นครั􀃊งคราว

     (ข) ได้รับการฝึกอบรมที􀃉จำเป็นเกี􀃉ยวกับสินค้าที􀃉จัดเตรียมให้

     (ค) ในการให้เช่าสินค้าหรือสินค้ามีการใช้งานโดยบุคคลภายนอกนั􀃊น สินค้าจะต้องจัดให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

          และประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งาน เอกสารแสดงข้อมูล ฉลาก และคำเตือนครบถ้วนตามที􀃉ฮิลติจัดเตรียม

         ไว้ให้พร้อมกับสินค้า

     (ง) ใช้สินค้าโดยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยตามคำแนะนำตามคู่มือการใช้งานและเอกสารแสดงข้อมูลทั􀃊งหมดที􀃉

          เกี􀃉ยวข้อง และตามคำแนะนำและคู่มืออื􀃉น ๆ ที􀃉เกี􀃉ยวข้องกับความปลอดภัย การฝึกอบรม การใช้งาน และการ

          บำรุงรักษา ซึ􀃉งจัดเตรียมไว้ให้เป็นครั􀃊งคราว

     (จ) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยสุขภาพและสวัสดิภาพของแรงงานที􀃉ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายอื􀃉นที􀃉

          เกี􀃉ยวข้องกับสินค้าและการใช้งานสินค้าให้ครบถ้วนตลอดเวลา

13.4 ผู้ซื􀃊อจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจและรับรองว่า ไม่มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีใด

ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที􀃉มีรายชื􀃉ออยู่ในบัญชีดำที􀃉เกี􀃉ยวข้องของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์

หรือเขตอำนาจตามกฎหมาย/รัฐบาลอื􀃉น ๆ หากไม่ได้รับความเห็นชอบตามที􀃉กฎหมายกำหนด ผู้ซื􀃊อรับประกัน

เพิ􀃉มเติมด้วยว่า ตนไม่มีเจตนาที􀃉จะใช้ผลิตภัณฑ์ สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที􀃉ฮิลติส่งมอบให้แก่ตนใน

การหรือโดยเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หรืออาวุธที􀃉มีอานุภาพทำลายล้างสูง (อาวุธนิวเคลียร์ อาวุชีวภาพ

อาวุธเคมี) หรือในการหรือโดยเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับการบรรทุกขนส่งรายการใดก็ตามที􀃉กล่าวมา

 

14. การจำกัดความรับผิด

14.1 แม้เงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊หรือสัญญาฉบับใดก็ตามจะมีข้อกำหนดไว้เป็นอืน􀃉 แต่ข้อกำหนดในข้อ 􀅙􀅜 นี􀃊จะกำหนด

รายละเอียดความรับผิดทางการเงินทั􀃊งหมดของฮิลติ (รวมถึงความรับผิดสำหรับการกระทำหรือการละเว้นการ

กระทำของบุคลากร) ที􀃉มีต่อผู้ซื􀃊อในเรื􀃉องดังต่อไปนี􀃊

     14.1.1 การกระทำผิดเงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊

     14.1.2 การที􀃉ผู้ซื􀃊อใช้สินค้าหรือบริการใด หรือ

     14.1.3 คำรับรอง คำกล่าว หรือการกระทำที􀃉เป็นการละเมิด หรือการละเว้นการกระทำใด ซึ􀃉งรวมถึงการประมาท

                เลินเล่อที􀃉เกิดจากหรือเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับสัญญา

14.2 ฮิลติไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื􀃊อสำหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Pure Economic Loss) การสูญเสียผลกำไร การ

สูญเสียรายได้หรือผลตอบแทน การสูญเสียกิจการ การสูญเสียการผลิตหรือโอกาส การสูญหายของข้อมูล การ

สูญเสียค่าความนิยม หรืออื􀃉น ๆ

14.3 ฮิลติไม่ต้องรับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือที􀃉เป็นผลสืบเนื􀃉อง ไม่ว่าจะ

เกิดขึ􀃊นได้อย่างไร

14.4 ภายใต้ข้อกำหนดที􀃉กล่าวมาก่อนหน้านี 􀃊 ความรับผิดรวมของฮิลติ (ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด ซึ􀃉งรวมถึงความ

ประมาทเลินเล่อ การให้ข้อความที􀃉เป็ นเท็จ หรืออื􀃉น ๆ) ภายใต้หรือเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับการปฏิบัติงาน การกระทำผิดหน้าที􀃉

ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับใดก็ตามที􀃉ระบุไว้ หรือที􀃉มาจากการเรียกร้องเงินสมทบหรือ

ค่าเสียหายใด ๆ จะต้องไม่เกินจำนวนรวมเท่ากับราคาตามที􀃉ระบุในใบแจ้งราคาภายใต้สัญญา

 

15. การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ซื􀃊อ

15.1 ผู้ซื􀃊อจะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฮิลติเกี􀃉ยวกับความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความสูญ

หายหรือเสียหายของทรัพย์สินใด ๆ ทุกประการ ตลอดจนการกระทำ การเรียกร้อง ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย

หรือความสูญเสียอื􀃉น ๆ ที􀃉เกิดขึ􀃊นกับฮิลติ อันเกิดขึ􀃊นในกรณีต่อนี􀃊

     15.1.1 เกิดขึ􀃊นภายใต้กฎหมายและ/หรือระเบียบต่าง ๆ ที􀃉เกี􀃉ยวข้อง และ/หรือ

     15.1.2 เกี􀃉ยวกับการกระทำ การละเว้นการกระทำ ความประมาทเลินเล่อ และ/หรือการกระทำผิดข้อกำหนดใน

                เงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊 หรือด้วยประการอื􀃉นที􀃉เป็นความผิดของผู้ซื􀃊อ

15.2 หากสินค้าที􀃉ฮิลติจัดจำหน่ายมีการใช้งานโดยบุคคลภายนอกในลักษณะที􀃉ฮิลติไม่ได้ให้การรับรองมาก่อนว่ามีความ

เหมาะสม หรือในลักษณะที􀃉ไม่เป็นไปตามเงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดในข้อ 􀅙􀅛.􀅛 ฮิลติไม่

ต้องรับผิดต่อต้นทุน ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที􀃉เกิดขึ􀃊นกับผู้ซื􀃊อหรือ

บุคคลภายนอก อันเกิดจากหรือเกี􀃉ยวกับสินค้าหรือการใช้สินค้า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงการสูญเสีย

รายได้ ผลกำไร การผลิต โอกาส ธุรกิจ ค่าความนิยม และ/หรือสัญญาฉบับใดก็ตาม) และผู้ซื􀃊อจะต้องชดใช้

ค่าเสียหาย และดำเนินการให้ฮิลติได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากต้นทุน ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด

หรือค่าใช้จ่ายที􀃉เกิดขึ􀃊นกับฮิลติที􀃉เป็นผลมาจากการเรียกร้องเกี􀃉ยวกับรายการใดก็ตามที􀃉กล่าวมาจากบุคคลภายนอก

 

16. การกระทำผิดหรือการมีหนีส􀃊 ินล้นพ้นตัวของผู้ซื􀃊อ

16.1 ในกรณีต่อไปนี􀃊

     16.1.1 ผู้ซื􀃊อกระทำผิดหน้าที􀃉ใดก็ตามของตนภายใต้สัญญา

     16.1.2 ทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ซื􀃊อโดนอายัด (Distress) หรือบังคับคดี (Execution) หรือ

     16.1.3 ผู้ซื􀃊อที􀃉เป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องเข้าดำเนินการหรือเสนอที􀃉จะชำระหนี􀃊โดยสมัครใจ

               (Voluntary Arrangement) หรือประนอมหนี􀃊กับเจ้าหนี􀃊ของตน หรือกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำ

               ขอให้ตนเป็นบุคคลล้มละลาย

     16.1.4 (กรณีผู้ซื􀃊อเป็นบริษัท) มีการแต่งตั􀃊งผู้บังคับหลักประกัน (Administrative Receiver) หรือผู้จัดการ

                ทรัพย์สิน (Administrator) ให้กับผู้ซื􀃊อ หรือผู้ซื􀃊อดำเนินการชำระหนี􀃊โดยสมัครใจ (Voluntary

                Arrangement) กับเจ้าหนี􀃊ของตน หรือผู้ซื􀃊อ กรรมการของผู้ซื􀃊อ หรือผู้ที􀃉มีสิทธิได้รับประโยชน์จากการ

                ประกันหนี􀃊แบบลอย (Qualifying Floating Charge Holder) ได้ยื􀃉นเอกสารขอให้ศาลแต่งตั􀃊งผู้จัดการ

                ทรัพย์สินของผู้ซื􀃊อ หรือมีหนังสือบอกกล่าวแสดงเจตนารมณ์ที􀃉จะแต่งตั􀃊งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ซื􀃊อ หรือ

                ผู้ซื􀃊อเริ􀃉มต้นกระบวนการเลิกกิจการ หรือ

     16.1.5 ผู้ซื􀃊อไม่ได้ชำระหนี􀃊เมื􀃉อครบกำหนดชำระ หรือ

     16.1.6 มีเหตุการณ์เทียบเท่ากับเหตุการณ์ในข้อ 16.1.1 ถึง 16.1.5 เกิดขึ􀃊นกับผู้ซื􀃊อในเขตอำนาจตามกฎหมายใน

                พื􀃊นที􀃉ของตน

ฮิลติอาจใช้ดุลยพินิจของตนบอกเลิกสัญญาฉบับอื􀃉นที􀃉มีขึ􀃊นระหว่างฮิลติและผู้ซื􀃊อได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ􀃉งหรือ

ทั􀃊งหมด เมื􀃉อทำเป็นหนังสือบอกกล่าว โดยให้มีผลบังคับทันทีและโดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องอื􀃉นใด

หรือฮิลติอาจระงับการส่งมอบสินค้าและ/หรือการให้บริการในเวลาต่อมา (โดยไม่กระทบต่อสิทธิของฮิลติในการ

พิจารณาบอกเลิกสัญญานี􀃊ในเวลาต่อมาด้วยเหตุเดียวกัน) โดยทำหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

 

17. ทรัพย์สินทางปัญญา

17.1 ทรัพย์สินทางปัญญาใดที􀃉ฮิลติสร้างสรรค์ขึ􀃊นระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาหรืออื􀃉น ๆ ในการออกแบบ การผลิต การ

จัดหา หรือการดำเนินการอื􀃉น ๆ ที􀃉เกี􀃉ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการจะยังคงเป็นทรัพย์สินของฮิลติ เงื􀃉อนไข

ฉบับนี􀃊ไม่มีข้อความใดที􀃉ถือได้ว่าเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิอื􀃉นใดแก่ผู้ซื􀃊อในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของฮิลติ

17.2 สัญลักษณ์ (โลโก้) ชื􀃉อทางการค้า หรือเครื􀃉องหมายการค้า ("เครื􀃉องหมาย") ที􀃉ฮิลติเป็นเจ้าของหรือใช้ในการดำเนิน

ธุรกิจเป็นทรัพย์สินของฮิลติ ฮิลติขอสงวนสิทธิ􀃍ในทรัพย์สินทางปัญญาทั􀃊งหมดที􀃉เกี􀃉ยวกับการใช้เครื􀃉องหมาย

ดังกล่าว ผู้ซื􀃊อจะต้องไม่ใช้ หรืออนุญาตให้ผู้ใดใช้เครื􀃉องหมายดังกล่าว หรือเครื􀃉องหมายใดก็ตามที􀃉คล้ายกัน หาก

ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลติล่วงหน้า

 

18. เหตุสุดวิสัย

ฮิลติมีสิทธิส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการล่าช้า หรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการ หรือลดจำนวน

สินค้าและ/หรือบริการได้ หากฮิลติพบอุปสรรคขัดขวางหรือความล่าช้าในการผลิต การได้มา หรือการส่งมอบ

สินค้าและ/หรือบริการตามเส้นทางหรือวิธีการจัดส่งปกติ เนื􀃉องจากสถานการณ์นอกเหนือวิสัยจะควบคุมได้

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเกิดโรคระบาดหรือโรคระบาดรุนแรง ภัยธรรมชาติ มาตรการรัฐบาล ภาวะฉุกเฉิน

ระดับประเทศ การก่อการร้าย การประท้วง จลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การประท้วงหยุดงาน การปิด

งาน (Lock-out) การพิพาทแรงงานอื􀃉น ๆ (ไม่ว่าจะเกี􀃉ยวกับแรงงานของคู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามหรือไม่) อุบัติเหตุ

สงคราม ไฟไหม้ การระเบิด นํ􀃊าท่วม โรคระบาด การลดหรือไม่มีไฟฟ้าในโรงงานผลิต การพังชำรุดของโรงงาน

หรือเครื􀃉องจักร การขาดแคลนหรือไม่มีวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบปกติ หรือข้อจำกัดหรือความล่าช้าที􀃉ส่งผลกระทบ

ต่อผู้ให้บริการขนส่ง

 

19. การควบคุมการส่งออกหรือนำเข้า

19.1 หากการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาใดกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าจากรัฐบาลหรือหน่วยงาน

รัฐบาลที􀃉มีอำนาจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที􀃉ใช้บังคับ หรือถูกจำกัดหรือต้องห้ามด้วยประการอื􀃉นตามกฎหมาย

หรือระเบียบควบคุมการส่งออกหรือนำเข้า ฮิลติอาจระงับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนและสิทธิของผู้ซื􀃊อ

เกี􀃉ยวกับการส่งมอบดังกล่าวภายใต้สัญญาจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตนั􀃊น หรือเป็นระยะเวลาตามที􀃉มีข้อจำกัดและ/

หรือข้อห้ามนั􀃊น ตามลำดับ และฮิลติอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้ซื􀃊อ

19.2 เมื􀃉อผู้ซื􀃊อรับข้อเสนอของฮิลติ หรือเข้าทำสัญญาฉบับใดก็ตาม และ/หรือรับสินค้าจากฮิลติ ให้ถือว่าผู้ซื􀃊อตกลงว่า ตน

จะไม่จัดการสินค้านั􀃊นและ/หรือบันทึกเอกสารที􀃉เกี􀃉ยวข้องกับสินค้านั􀃊นในลักษณะที􀃉เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

ระเบียบควบคุมการส่งออกหรือนำเข้าที􀃉ใช้บังคับ

 

20. การสละสิทธิ􀃍

หากฮิลติสละสิทธิ􀃍ใด หรือไม่ได้ใช้สิทธิใด หรือไม่ได้ยืนยันให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในสัญญานี􀃊อย่าง

เคร่งครัดย่อมไม่เป็นการสละสิทธิ􀃍 หรือห้ามใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดอื􀃉นใดในสัญญานี􀃊เพิ􀃉มเติม

 

21. ส่วนที􀃉ไม่เป็นโมฆะแยกออกจากส่วนที􀃉เป็นโมฆะได้

หากเงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊หรือสัญญามีข้อกำหนดหนึ􀃉งหรือหลายประการที􀃉เป็น/จะกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้

บังคับได้ หรือหากเงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊หรือสัญญามีข้อกำหนดหนึ􀃉งหรือหลายประการที􀃉เป็น/จะกลายเป็นข้อกำหนดที􀃉

ไม่สมบูรณ์ ให้ข้อกำหนดอืน􀃉 ของเงื􀃉อนไขฉบับนี􀃊หรือสัญญายังคงมีผลสมบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัด โดยที􀃉ภาระผูกพัน

หลักของคู่สัญญาภายใต้เงื􀃉อนไขนี􀃊จะต้องไม่ได้รับผลกระทบ ทั􀃊งนี􀃊ให้แทนที􀃉หรือเติมเต็มข้อกำหนดแต่ละประการ

ที􀃉เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั􀃊นด้วยข้อกำหนดที􀃉มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ โดยที􀃉ข้อกำหนดใหม่

นั􀃊นจะต้องสะท้อนผลกระทบทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงเจตนารมณ์เดิมที􀃉คู่สัญญามีร่วมกันต่อ

ข้อกำหนดที􀃉เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั􀃊น

 

22. สิทธิของบุคคลภายนอก

บุคคลที􀃉ไม่ได้เป็นคู่สัญญานี􀃊ไม่มีสิทธิใช้บังคับเงื􀃉อนไขใดก็ตามของสัญญาฉบับนี􀃊

 

23. การโอน

ผู้ซื􀃊อจะต้องไม่มอบ โอน ทำสัญญาช่วง หรือจำหน่ายออกด้วยวิธีการใดก็ตามซึ􀃉งสิทธิหรือภาระผูกพันของตน

ภายใต้สัญญาฉบับนี􀃊 หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลติล่วงหน้า

 

24. คำบอกกล่าว

24.1 คำบอกกล่าวใดที􀃉กำหนดให้ต้องมีขึ􀃊นภายใต้สัญญานี􀃊จะต้องส่งไปยังสำนักงานจดทะเบียนของฮิลติ ซึ􀃉งฮิลติอาจ

แจ้งให้ผู้ซื􀃊อทราบเป็นครั􀃊งคราว และส่งถึงผู้ซื􀃊อตามที􀃉อยู่ที􀃉ได้แจ้งไว้กับฮิลติในการยื􀃉นคำขอจดทะเบียน โดยให้ส่ง

ทางไปรษณีย์ชั􀃊นหนึ􀃉ง (First Class) ไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล หรือโทรสาร หากผู้ซื􀃊อมีการเปลี􀃉ยนแปลงที􀃉อยู่ ที􀃉อยู่

อีเมล หรือหมายเลขโทรสารไปจากข้อมูลในการในการยื􀃉นคำขอจดทะเบียน ผู้ซื􀃊อมีหน้าที􀃉แจ้งให้ฮิลติทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร

24.2 การส่งคำบอกกล่าวหากส่งทางไปรษณีย์จะถือว่านำส่งแล้วเมื􀃉อครบระยะเวลา 􀅟 วันนับตั􀃊งแต่วันที􀃉จัดส่ง หากส่ง

ทางอีเมล จะถือว่านำส่งแล้วเมื􀃉ออีเมลส่งเข้ามายังกล่องจดหมายของผู้รับและพร้อมสำหรับการอ่าน หากส่งทาง

โทรสาร จะถือว่านำส่งแล้วเมื􀃉อเครื􀃉องของผู้รับตอบรับแล้ว และจะต้องส่งสำเนาคำบอกกล่าวหรือข้อความสื􀃉อสาร

นั􀃊นตามมาทางไปรษณีย์ตามกำหนดในข้อ 􀅚􀅜.􀅙 ภายใน 􀅚􀅜 ชัว􀃉 โมงนับตั􀃊งแต่จัดส่งคำบอกกล่าวหรือข้อความสื􀃉อสาร

นั􀃊นครั􀃊งแรก

 

25. ประกาศเรื􀃉องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชอบธรรม – การคุ้มครองข้อมูล

25.1 ฮิลติจะปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที􀃉ใช้บังคับเกี􀃉ยวกับการประมวลผลข้อมูล รวมถึงข้อมูล

ส่วนบุคคล ที􀃉ฮิลติได้มาจากผู้ซื􀃊อ หรือบุคคลภายนอกโดยความยินยอมของผู้ซื􀃊อ เช่น หน่วยงานข้อมูลอ้างอิงทาง

เครดิต ("ข้อมูล") โดยฮิลติจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของฮิลติ เมื􀃉อผู้ซื􀃊อซื􀃊อสินค้า

และ/หรือบริการจากฮิลติผ่านเว็บไซต์ของฮิลติ

25.2 ฮิลติอาจประมวลผลข้อมูลทั􀃊งหมด เพื􀃉อให้ฮิลติสามารถทำธุรกิจกับผู้ซื􀃊อได้ และเพื􀃉อวัตถุประสงค์เฉพาะในการ

จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการให้กับผู้ซื􀃊อ โดยฮิลติจะไม่เก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ไว้นานเกินกว่าที􀃉จำเป็นเพื􀃉อ

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลที􀃉ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ􀃉งเป็นไปตามกำหนด

แห่งนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที􀃉ใช้บังคับและ/หรือตามที􀃉กำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที􀃉ใช้บังคับ

25.3 ฮิลติจะใช้ข้อมูลเฉพาะที􀃉เกี􀃉ยวกับสัญญาและธุรกิจอื􀃉นที􀃉ฮิลติดำเนินการเพื􀃉อผู้ซื􀃊อ และเพื􀃉อวัตถุประสงค์อื􀃉นใดตาม

กำหนดเพื􀃉อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลของผู้ซื􀃊อโดยชอบธรรม หรือตามที􀃉ผู้ซื􀃊อตกลงยินยอมในบริบทเฉพาะ หาก

ผู้ซื􀃊อต้องการให้ฮิลติหยุดใช้ข้อมูลใดก็ตามที􀃉ผู้ซื􀃊อได้ให้ไว้แก่ฮิลติโดยสมัครใจ ผู้ซื􀃊ออาจทำหนังสือแจ้งให้ฮิลติหยุด

การประมวลผลข้อมูลนั􀃊นได้ ในกรณีดังกล่าว ฮิลติขอสงวนสิทธิ􀃍ในการบอกเลิกสัญญา

25.4 ฮิลติอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ซื􀃊อตามที􀃉กฎหมายกำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื􀃉อป้องกันอาชญากรรม เพื􀃉อ

คุ้มครองความปลอดภัยของฮิลติ ตลอดจนลูกค้าและพนักงานของฮิลติ หรือบุคคลภายนอกอื􀃉น ๆ (เช่น เพื􀃉อป้องกัน

การฉ้อโกง) และเพื􀃉อปฏิบัติหน้าที􀃉ตามกฎหมายหรือตามคำสั􀃉งศาลที􀃉มีผลผูกพัน หน่วยงานที􀃉มีอำนาจบังคับใช้

กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล ซึ􀃉งฮิลติจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี􀃉ยวกับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลในแต่ละ

บริบทดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ􀃉ง ฮิลติจะพิจารณาประเภทคำขอ ประเภทของข้อมูลที􀃉ได้รับผลกระทบ และ

ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลที􀃉อาจเกิดขึ􀃊นกับเจ้าของข้อมูลที􀃉เกี􀃉ยวข้องเป็นพิเศษ หากฮิลติตัดสินใจเปิดเผย

ข้อมูลในบริบทดังกล่าว ฮิลติจะพิจารณาหาวิธีลดขอบข่ายของการเปิดเผยข้อมูล เช่น การปกปิดข้อมูลที􀃉ให้ไว้

25.5 ฮิลติอาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ซื􀃊อร่วมกับหน่วยธุรกิจอื􀃉น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทฮิลติและพันธมิตรทางธุรกิจ หากมี

เหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายและการแบ่งปันข้อมูลนั􀃊นสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

25.6 ฮิลติอาจว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการในส่วนงานบางส่วนในนามของฮิลติและตามคำสั􀃉งของฮิลติ เช่น

การจัดการฐานข้อมูล บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เว็บไซต์ การจัดการข้อซักถามจากลูกค้า การส่ง

มอบบรรจุภัณฑ์ การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลที􀃉ซํ􀃊ากันออกจากรายชื􀃉อลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้

ความช่วยเหลือด้านการขายและการตลาด การประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และการให้บริการลูกค้า

ทั􀃊งนี􀃊 ผู้ให้บริการภายนอกอาจประกอบไปด้วยบริษัทไอที ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต สถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื􀃉อถือ หรือที􀃉ปรึกษาทางกฎหมาย การเงิน และด้านอื􀃉น ๆ เป็นต้น

25.7 ในขณะที􀃉ฮิลติยังคงพัฒนาธุรกิจของตนอย่างต่อเนื􀃉อง ฮิลติอาจขายกิจการส่วนใดส่วนหนึ􀃉งหรือทั􀃊งหมด ซึ􀃉งหากมี

การดำเนินการดังกล่าว โดยทัว􀃉 ไปแล้วข้อมูลของลูกค้า (รวมถึงข้อมูลของผู้ซื􀃊อ) จะถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจ

รายการหนึ􀃉งที􀃉ต้องโอนด้วย แต่จะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดที􀃉ระบุไว้ในเอกสารนี􀃊 ยกเว้นผู้ซื􀃊อจะยินยอมให้เป็น

อย่างอื􀃉น

 

26. การรักษาความลับ

ผู้ซื􀃊อรับทราบว่า ความลับทางการค้าและความลับทางธุรกิจทั􀃊งหมด ตลอดจนข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลการค้า และ

ข้อมูลการเงินของฮิลติที􀃉ฮิลติเปิดเผยต่อผู้ซื􀃊อที􀃉ไม่ใช่ข้อมูลที􀃉ทราบกันโดยทัว􀃉 ไปนั􀃊นถือเป็นข้อมูลที􀃉เป็นความลับ

ของฮิลติ และผู้ซื􀃊อจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที􀃉เป็นความลับใดก็ตามดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับการ

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลติ และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที􀃉เป็นความลับใดก็ตามดังกล่าวเพื􀃉อวัตถุประสงค์ที􀃉

นอกเหนือไปจากที􀃉คู่สัญญาทั􀃊งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม หน้าที􀃉ในการรักษา

ความลับจะไม่ใช้บังคับในกรณีที􀃉จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามบังคับของกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ แต่ก่อนที􀃉จะ

เปิ ดเผยข้อมูลตามบังคับนั􀃊น ผู้ซื􀃊อจะต้องแจ้งให้ฮิลติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความจำเป็นที􀃉จะต้องเปิดเผย

ข้อมูล พร้อมทั􀃊งระบุสถานการณ์ที􀃉กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลนั􀃊น จากนั􀃊นคู่สัญญาทั􀃊งสองฝ่ายจะเจรจาตกลง

ร่วมกันโดยสุจริตเกี􀃉ยวกับวิธีการที􀃉เหมาะสมในการคุ้มครองผลประโยชน์ของฮิลติ

 

27. ความตกลงทั􀃊งหมด

สัญญาฉบับนี􀃊แสดงรายละเอียดความตกลงและความเข้าใจทั􀃊งหมดที􀃉มีขึ􀃊นระหว่างผู้ซื􀃊อและฮิลติเกี􀃉ยวกับการ

จำหน่ายสินค้าและการให้บริการ และให้มีผลบังคับเหนือและแทนที􀃉เอกสารแสดงข้อกำหนดและเงื􀃉อนไขการขาย

สินค้าและ/หรือบริการที􀃉ฮิลติทำขึ􀃊นมาก่อนหน้านี􀃊ทั􀃊งหมดทั􀃊งสิ􀃊น ผู้ซื􀃊อยอมรับว่า ตนเข้าทำสัญญาฉบับนี􀃊โดยไม่ได้

อาศัย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ􀃉งหรือทั􀃊งหมด หรือได้รับคำรับประกัน ข้อความ คำมัน􀃉 สัญญา หรือคำรับรองใดจากฮิลติ

หรือที􀃉ให้ไว้ในนามของฮิลตินอกเหนือไปจากที􀃉ระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี􀃊 ผู้ซื􀃊อตกลงว่า ตนจะมีสิทธิและ

การเยียวยาที􀃉เกิดจากหรือเกี􀃉ยวเนื􀃉องกับคำรับประกัน ข้อความ คำมัน􀃉 สัญญา หรือคำรับรองใด ๆ เฉพาะในกรณีการ

กระทำผิดสัญญาเท่านั􀃊น และตนขอสละสิทธิ􀃍โดยไม่มีเงื􀃉อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ในการเรียกร้อง สิทธิ หรือ

การเยียวยาใดก็ตามที􀃉ตนอาจมีอยู่ ซึ􀃉งรวมถึงสิทธิในการยกเลิกสัญญาที􀃉ตนอาจมีขึ􀃊นด้วยประการอื􀃉น

 

28. การเลือกกฎหมายที􀃉ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

28.1 สัญญาฉบับนี􀃊ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ให้นำอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื􀃊อขายสินค้าระหว่างประเทศ (UN Convention on the International Sale of Goods) มา

ใช้บังคับ

28.2 กระบวนการทั􀃊งหมดเกี􀃉ยวกับสัญญานี􀃊จะต้องยื􀃉นต่อ และผู้ซื􀃊อตกลงว่าจะยื􀃉นต่อเขตอำนาจตามกฎหมายเฉพาะของ

ศาลในราชอาณาจักรไทยที􀃉มีอำนาจเท่านั􀃊น

 

ภาคผนวก 􀅙

เลขประจำสินค้า, รายละเอียด

2045032, พุกเคมีแบบฉีด HIT-HY 200-R 500/2/EE

2123386, พุกเคมีแบบฉีด HIT-RE 100/500/1

2123403, พุกเคมีแบบฉีด HIT-RE 500 V3/330/1

2123406, พุกเคมีแบบฉีด HIT-RE 500 V3/500/1

2153748, พุกเคมีแบบฉีด HIT-RE 10 580/1-A1

2164505, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M8x80

2164506, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M10x90

2164507, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M12x110

2164508, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M16x125

2164509, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M20x170

2164560, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M24x210

2164562, พุกเคมีระบบปั􀃉น HVU2 M30x270

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ที่ตั้ง 1858/107-108 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

    ส่ง EMAIL หาเรา 020995300