ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการทดสอบพุกฝังยึด (On-site test of Fastener)

ข้อมูลทั่วไป

การทดสอบพุกฝังยึด (On-site test of Fastener) ไม่ได้เป็นการประเมินความเหมาะสม หรือความเพียงพอของการออกแบบพุกฝังยึด การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับในการอนุมัติ การกำหนดขีดความสามารถสูงสุดของพุกฝังยึดที่ทำการทดสอบ (เว้นแต่จะทดสอบจนถึงจุดที่เกิดความเสียหาย) หรือการระบุประสิทธิภาพของพุกฝังยึดที่ยังไม่ได้ทดสอบ   

การทดสอบเป็นบริการที่ฮิลติดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของฮิลติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัสดุชิ้นงาน (Base Materials) และ/หรือช่วยในการระบุข้อผิดพลาดในการติดตั้งของพุกฝังยึดที่ทำการทดสอบเท่านั้น การทดสอบดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อตกลงหรือการรับรองถึงความเหมาะสมของการทดสอบหรือการใช้งาน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามโครงการหรือข้อกำหนดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบ (On-site Tests)

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและประสิทธิภาพของพุกฝังยึด กรุณาดูรายละเอียดได้จากคู่มือเทคโนโลยีพุกฝังยึดของฮิลติ  (Hilti Fastening Technology Manual)  ทั้งนี้ การติดตั้งพุกฝังยึดอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และฮิลติสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมหากท่านต้องการ ซึ่งท่านสามารถติดต่อฮิลติเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

การทำการทดสอบ (On-site Tests)

ผลการทดสอบจะบ่งชี้เพียงพุกฝังยึด (Anchor) ที่ทำการทดสอบซึ่งรับน้ำหนักบรรทุกที่ระบุไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับค่าน้ำหนักบรรทุกที่ทำให้เกิดความเสียหายเท่านั้น ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่ทำการทดสอบ เกณฑ์กำหนดน้ำหนักบรรทุก และพุกฝังยึดที่จะทดสอบได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการทดสอบที่ลูกค้ากำหนดไว้ในแบบเอกสารคำขอให้ทำการทดสอบ

ฮิลติจะไม่ประเมินว่าเงื่อนไขการทดสอบดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการประเมินหรือไม่ และเนื่องจากความผันแปรที่อาจเกิดขึ้นได้ของวัสดุชิ้นงาน (Base Materials) และสถานการณ์ในการรับน้ำหนักบรรทุก ผลการทดสอบอาจไม่สามารถนำมาใช้กับโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ การทดสอบที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างซึ่งฮิลติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิม

เพื่อให้ฮิลติสามารถทำการทดสอบพุกฝังยึด ณ สถานที่ได้ ลูกค้าจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

· พุกฝังยึด (anchor) จะต้องมีเกลียวที่สะอาดตลอดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อยหนึ่งจุดยื่ นออกมาเพื่อยึดอุปกรณ์ทดสอบเข้ากับเกลียว

·  บริเวณรอบพุกฝังยึดที่จะทำการทดสอบ (เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 25 เซ็นติเมตร) จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

·  หน้างานต้องมีแพลตฟอร์มเตรียมให้สำหรับพุกฝังยึดที่ติดตั้งพ้นมือหรือเหนือศีรษะ

·  หน้างานต้องจัดให้มีการเข้าถึงสถานที่ได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้สามารถดำเนินการทดสอบได้ รวมถึงการจัดหาแพลตฟอร์มหรือนั่งร้านที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน หากจำเป็น

·  ต้องแจ้งให้ฮิลติทราบเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสถานที่ก่อสร้างและในการดำเนินการทดสอบ

 
ลูกค้าต้องติดตั้งพุกฝังยึด (anchor) สำหรับการทดสอบทั้งหมดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้ง และหากจำเป็นสามารถจัดให้มีการฝึกอบรม ณ สถานที่ก่อสร้างเกี่ยวกับการติดตั้งพุกฝังยึด ได้ก่อนทำการทดสอบ สำหรับประเภทของพุกเคมี ลูกค้าต้องติดตั้งพุกเคมี (Adhesive anchor) ไว้ก่อนเริ่มการทดสอบ อย่างน้อยตามระยะเวลา Curing Time (tcure) ที่กำหนด กรุณาดูบรรจุภัณฑ์ /เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับ Curing Time (tcure) ที่ใช้ได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อผลการทบสอบที่ถูกต้อง

การประเมินผลการทดสอบ (On-stie Test)

การคำนวณหรือการประเมินของฮิลติจะมาจากผลการทดสอบเท่านั้นและจะดำเนินการตามมาตรฐานการคำนวณที่ระบุไว้  การกำหนดว่าข้อมูลการทดสอบ การคำนวณ การประเมินผล และมาตรฐานการออกบบนั้นเหมาะสมและเพียงพอสำหรับพื้นที่และโครงการของลูกค้าหรือไม่จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว และหากไม่มีการประเมินผลข้อมูล การกำหนดว่าผลการทดสอบที่ได้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือไม่นั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าเพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของฮิลติ
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของฮิลติ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันในเวลาที่ลูกค้าลงลายมือชื่อในแบบเอกสารคำขอนี้และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย จะนำมาใช้กับข้อยกเว้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจทั่วไปของลูกค้าหรือข้อกำหนดในสัญญาทั่วไป ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลสำคัญที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายของฮิลติ
 ​

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ที่ตั้ง 1858/107-108 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

    ส่ง EMAIL หาเรา 020995300