ระบบพุกฮิลติทำให้คุณง่ายต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานของประเทศไทย

ฮิลติเราเชื่อในการทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ทดสอบและรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับล่าสุดของอุตสาหกรรม นี่คือเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งมีการทำงานที่ซับซ้อน ละเอียดรอบคอบจนไม่จำเป็นต้องกังวลว่าพุกที่คุณใช้จะใช้งานได้หรือไม่

ด้วยเหตุนี้นี่จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะมีมาตรฐานใหม่สำหรับการฝังยึดในคอนกรีตที่รวมอยู่ในมาตรฐานสำคัญของประเทศ ในอดีตเรามีมาตรฐานสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานและไม่เคยกล่าวถึงเรื่องการฝังยึดในคอนกรีตมาก่อน คณะกรรมการฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานนี้ จึงได้ปรับปรุงและเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มาตรฐานมีความทันสมัยทันต่อวิชาการ เทคโนโลยี และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ให้วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง และเป็นแนวทางในการคำนวณออกแบบ เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคนี้

มาตรฐานใหม่สำหรับพุก (การฝังยึดในคอนกรีต)

มาตรฐานใหม่ วสท.011008-21 นำประโยชน์มากมายมาสู่วิศวกรไทย

มาตรฐานใหม่ วสท.011008-21 นำประโยชน์มากมายมาสู่วิศวกรไทย

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (มาตรฐาน วสท.1008-38) ฉบับเดิม ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

(วสท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานนี้เห็นควรให้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการ โดยยึดแนว มาตรฐาน ACI 318-11 เป็นหลัก

การปรับปรุงครั้งนี้ยังคงแบ่งหมวดและบทตามเนื้อหาของมาตรฐานเดิมเป็นหลัก โดยมีการเปลี่ยนจาก “ภาค” เป็น “หมวด” และเปลี่ยนหัวข้อจากเลข 4 หลัก เช่น “1100” เป็น บทที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ใน “แนวปฏิบัติสำหรับการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  เพื่อความเป็นสากล หน่วยและสมการจะเป็นระบบ SI –metric ส่วนหน่วยและสมการในระบบ Mks-metric ซึ่งเป็นหน่วยที่คุ้นเคยจะไปแสดงอยู่ในตารางเปรียบเทียบค่าและสมการของทั้งสองระบบในภาคผนวกท้ายเล่ม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาจากมาตรฐาน วสท.1008-38 อีก 4 บท ได้แก่

บทที่ 4   ข้อกำหนดคุณสมบัติของคอนกรีตตลอดอายุการใช้งาน

บทที่ 19 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว

บทที่ 20 แบบจำลองแขนค้ำยันและแขนยึด

บทที่ 21 การฝังยึดในคอนกรีต

มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกณฑ์กำหนดเรื่องการออกแบบและการก่อสร้างองค์อาคารต้านแผ่นดินไหวในมาตรฐานนี้ต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณแฟกเตอร์น้ำหนักในมาตรฐานใหม่นี้จะยังคงใช้ตามมาตรฐานเดิม ซึ่งจะสอดคล้องกับแฟกเตอร์น้ำหนักในกฎกระทรวงฉบับใหม่ของกรม

โยธาธิการและผังเมือง ที่จะออกบังคับใช้เร็วๆ นี้ ส่วนแฟกเตอร์ลดกำลังซึ่งเดิมแบ่งเป็น 2 กรณี คือกรณีที่การก่อสร้างมีการควบคุมงานเป็นอย่างดี

และมีการควบคุมคุณภาพของวัสดุ และกรณีที่ไม่มีการควบคุมงานและคุณภาพของวัสดุ ซึ่งในมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่นี้จะให้มีกรณีเดียว เนื่องจากงานก่อสร้างในปัจจุบันเกือบทุกงานมีการควบคุมงานและคุณภาพของวัสดุทั้งคอนกรีตและเหล็กเสริมมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำหรับการใช้งานพุก นับจากมีการเผยแพร่มาตรฐาน วสท.011008-21 นี้ เมื่อมีการเลือกใช้หรือออกแบบเพื่อใช้งานวัสดุฝังยึดในคอนกรีต วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องควรอ้างอิงข้อกำหนด วิธีการต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงในเนื้อหา บทที่ 21 เรื่องการฝังยึดในคอนกรีต เป็นสำคัญ ซึ่งรายละเอียดภายในบทครอบคลุมวิธีการออกแบบ การอ้างอิงตัวแปรที่จำเป็นต้องใช้ประกอบในแต่ละขั้นตอนไว้ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานประเภทนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งยังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

การปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ได้เกิดจากความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการคำนวณออกแบบ และทำงานในเรื่องดังกล่าว ได้เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่างๆ มาช่วยกันจัดทำจนมาตรฐานแล้วเสร็จ

พุกฮิลติที่ได้รับการรับรองจาก ACI เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย

ฮิลติมีระบบพุกที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน วสท.011008-21 ที่หลากหลายที่สุด พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งอย่างถูกวิธีและเครื่องมือสำหรับสำหรับทดสอบคุณภาพการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบพุกนั้นจะถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเราทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทาง ICC-ES และ IAPMO มาโดยตลอด จึงไม่จำเป็นต้องหาเทคโนโลยีใดๆมาทดแทน เนื่องจากนี่เป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอยู่แล้ว การค้นหาว่ารุ่นใดที่เหมาะกับคุณนั้นง่ายเพียงแค่เลือกดูตัวเลือกของเราหรือติดต่อฝ่ายวิศวกรรมหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงการออกแบบพุก ซอฟต์แวร์ Hilti PROFIS Engineering เป็นโปรแกรมการออกแบบพุกที่สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับวิศวกรทั้งประเทศไทย ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการพุกเคมีหรือพุกเหล็ก คุณก็สบายใจได้เมื่อรู้ว่า PROFIS Engineering จะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ท้ายที่สุดแล้ว จุดยึดเป็นส่วนสำคัญของการก่อสร้าง และสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ถูกต้อง พวกเราฮิลติ มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดหรือหาวิธีการที่เชื่อมั่นได้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย