SEISMIC & SUSTAINABILITY ACADEMY CONFERENCE

สัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน

วันสัมมนา : 13 กันยายน 2566 (พุธ)

เช้า : 08:45 – 12:00 น.  “ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว”

บ่าย : 13:30 – 16:30 น.  “ก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน”

เมื่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้น

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงภัยจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมาตรการที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัตินี้ได้แก่ (1) กำหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ ต้องได้รับการออกแบบก่อสร้างให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับที่เหมาะสม  (2) ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันที่อ่อนแอให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้โดยไม่เกิดความเสียหายรุนแรง อย่างไรก็ตามยังมีอาคารที่สร้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนอีกมากมายทั่วประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงแรงแผ่นดินไหวในการออกแบบ ซึ่งหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในระดับที่คาดการไว้อาจทำให้อาคารเหล่านี้เกิดความเสียหายขึ้นได้ทั้งในแง่ของโครงสร้างและส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง

 

ขณะเดียวกันทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญปัญหาเดียวกันคือ สิ่งแวดล้อมของเรากำลังย่ำแย่ ทั้งมลภาวะ ทั้งโลกร้อนอุตสาหกรรมก่อสร้างคือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ อาทิ ฝุ่นและขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และการใช้พลังงานสิ้นเปลืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการลดผลกระทบอันเกิดจากการก่อสร้างเหล่านี้คือหนทางที่ทุกฝ่ายสามารถช่วยกันทำเพื่อให้การก่อสร้างเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนของโลกได้

 

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ พบกับมาตรฐานและแนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ให้ปลอดภัยจากแรงแผ่นดินไหว และเราจะมีแนวทางในการก่อสร้างอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และการเสวนาจากวิทยากรแถวหน้า มานำเสนอให้แก่ สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่สนใจ ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนางานก่อสร้างให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

Image alt text (optional)

ตารางเวลาช่วงเช้า

Image alt text (optional)

ตารางเวลาช่วงบ่าย