การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟและควันลามสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบ

Hilti firestop training for specifiers

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟและควันลามสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบจากฮิลติ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสถาปนิก ผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรออกแบบ วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกล รวมถึงที่ปรึกษาด้านเปลือกอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานหลักสำหรับระบบป้องกันไฟและควันลามเชิงรับ กฎข้อบังคับและมาตรฐานการรับรอง วิธีการตรวจสอบ และวิธีการเลือกระบบป้องกันไฟและควันลามที่เหมาะกับงานของคุณ

เราสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามระดับประสบการณ์ของคุณ

ฮิลติมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 25 ปีในด้านระบบป้องกันไฟและควันลามและระบบป้องกันเพลิงไหม้เชิงรับ (Passive fire protection)

ผู้ฝึกสอนของเราประกอบด้วยทีมวิศวกรของฮิลติที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเคยผ่านการทำงานร่วมกับลูกค้ามาแล้วในทุกสถานที่ ทุกวัน ทั่วโลก

หัวข้อการฝึกอบรม

เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ทฤษฎีสำคัญของระบบป้องกันไฟและควันลาม
 • วิธีการระบุข้อกำหนดของระบบป้องกันไฟและควันลาม
 • กฎข้อบังคับและมาตรฐานการรับรองของระบบป้องกันไฟและควันลาม
 • รูปแบบการใช้งานหลักของระบบป้องกันไฟและควันลาม
 • วิธีการตรวจสอบระบบป้องกันไฟและควันลาม
 • วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Hilti specifiers training for firestop
 • ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบ 
 • เรียนรู้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรับรองต่างๆ
 • เลือกระบบป้องกันไฟและควันลามและวิธีการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำการฝึกอบรมที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะกับระดับประสบการณ์ ธุรกิจ และความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
 • ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

คุยกับวิศวกรของเรา