ข้อบังคับและจริยธรรมทางธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

Hilti compliance and business ethics

ความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีจริยธรรม และความยุติธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกส่วนของการดำเนินกิจการของเรา กิจกรรมทางธุรกิจของเรามีพื้นฐานอยู่บนความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ความสม่ำเสมอ และความแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นที่ใดหรือเวลาใดก็ตาม

ทั้งหมดนี้คือพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่อยู่บนความไว้ใจของเรากับผู้ถือผลประโยชน์ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้า

ความร่วมมือระดับสากลเพื่อต่อต้านการทุจริต

เราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญระดับสากลหลายโครงการในการต่อต้านการทุจริต แต่สิ่งที่เราทำยังมากยิ่งไปกว่านั้น เพราะบริษัทของเรามีการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงมาตรฐานระดับสูงทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • ความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริต

ในปี 2004 บริษัทของเราได้ลงนามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Partnering Against Corruption Initiative ณ การประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเป้าหมายในการที่จะนำมาตรการต่อต้านการทุจริตมาใช้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลก การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาว่า ฮิลติมีนโยบายต่อต้านการติดสินบนทุกรูปแบบ

  • ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ในปี 2006 บริษัทได้เข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต ข้อตกลงระดับโลกนี้เป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ โดยเป็นข้อผูกพันของบริษัทต่างๆ ในการรักษามาตรฐานทางสังคมและระบบนิเวศWe participate in key international initiatives against corruption. But we also go above and beyond, requiring our company to consistently counter corruption and bribery and to maintain social and environmental standards.

หลักปฏิบัติของพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนของเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทเสมอ หลักปฏิบัติของพนักงานกำหนดแนวทางในการทำงานและเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา พนักงานทุกคนของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจในหลักปฏิบัตินี้

ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด

หลักปฏิบัติของซัพพลายเออร์

สัญญาของบริษัทกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังต้องมีการให้คำมั่นสัญญาว่า จะงดเว้นจากการทุจริต มาตรฐานเหล่านี้ถือเป็นข้อผูกมัดในการร่วมงานกับบริษัท ถึงแม้ว่ากฎหมายของแต่ละประเทศหรือกฎหมายสากลจะมีการผ่อนผันมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวก็ตาม บริษัทมีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของเราผ่านทางมาตรการต่างๆ เช่น การสอบบัญชี

ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด